Διαδικασία πρόσληψης

Όλες οι κενές θέσεις εργασίας μας ανακοινώνονται στον δικτυακό τόπο του ECHA. Η πλήρης αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να υποβάλλεται πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Μια εξεταστική επιτροπή εξετάζει όλες τις έγκυρες αιτήσεις υποψηφιότητας βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην ανακοίνωση για τις κενές θέσεις εργασίας. Η επιτροπή θα επιλέξει με αντικειμενικό, αμερόληπτο και διαφανή τρόπο τους καταλληλότερους υποψηφίους, οι οποίοι και θα κληθούν σε συνέντευξη.

Συνέντευξη και γραπτή δοκιμασία

Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει μια συνέντευξη με την εξεταστική επιτροπή που διορίζεται για την εκάστοτε διαδικασία επιλογής. Η επιτροπή αξιολογεί τους υποψηφίους με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στην ανακοίνωση για τις κενές θέσεις εργασίας.

Η συνέντευξη διεξάγεται στην αγγλική γλώσσα, ενδέχεται όμως να εξεταστεί και η γνώση άλλων γλωσσών. Οι υποψήφιοι που έχουν ως μητρική γλώσσα την αγγλική ενδέχεται να κληθούν να αποδείξουν τις γλωσσικές δεξιότητές τους και σε μια δεύτερη γλώσσα.

Πέραν της συνέντευξης, οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή δοκιμασία, στην αγγλική γλώσσα, στον τομέα της εξειδίκευσης που απαιτείται για τη συγκεκριμένη θέση.

Εφεδρικοί πίνακες προσλήψεων

Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων και των γραπτών δοκιμασιών, η εξεταστική επιτροπή καταρτίζει έναν εφεδρικό πίνακα προσλήψεων με τους καταλληλότερους υποψηφίους. Ο ECHA μπορεί να προσλάβει προσωπικό από τον εφεδρικό πίνακα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή εντός της περιόδου ισχύος των πινάκων, η οποία περίοδος είναι συνήθως διετής με δυνατότητα παράτασης κατά ένα έτος.

Επισημαίνεται ότι η συμπερίληψη στον εφεδρικό πίνακα δεν συνεπάγεται δικαίωμα απασχόλησης.

Η διαδικασία επιλογής, η οποία αρχίζει από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας και ολοκληρώνεται με την έγκριση του εφεδρικού πίνακα προσλήψεων, μπορεί να διαρκέσει έως και έξι μήνες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν επανεξέταση της αίτησής τους εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να προσβάλουν την απόφαση εντός τριών μηνών από την κοινοποίησή της. Τέλος, όπως όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες της ΕΕ, οι υποψήφιοι μπορούν να προσφύγουν στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.

 

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)