Κριτήρια επιλεξιμότητας

Ο υποψήφιος πρέπει:

  • Να έχει την ιθαγένεια ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν)
  • Να είναι σε θέση να επικοινωνεί στην αγγλική γλώσσα, η οποία είναι η γλώσσα εργασίας του ECHA
  • Να έχει άριστη γνώση μιας από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και επαρκή γνώση μιας δεύτερης από τις γλώσσες αυτές
  • Να παρέχει τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων
  • Να μην στερείται των πολιτικών του δικαιωμάτων
  • Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του όπως ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία
  • Να πληροί τους όρους υγείας που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων του

Επαγγελματικά προσόντα

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν το απαιτούμενο επίπεδο εκπαίδευσης και επαγγελματικής πείρας όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση περί κενών θέσεων εργασίας.

Δεκτοί γίνονται μόνο οι τίτλοι σπουδών που εκδόθηκαν ή αναγνωρίστηκαν ως ισότιμοι από τις αρχές κράτους μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ.

Η επαγγελματική πείρα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση του κατώτατου τίτλου που απαιτείται για το προφίλ της εν λόγω θέσης.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)