Petroleum products

Petroleumsprodukter såsom benzin, petroleum (jetbrændstof), dieselolie, smøremidler, paraffin og tjære fremstilles af råolie ved en række raffineringsprocesser, herunder destillation, krakning, isomerisering, reformering, alkylering og hydroafsvovlning.

Raffinaderierne anvender imidlertid en række forskellige procesanlæg, der arbejder under forskellige betingelser. Også råoliens kemiske sammensætning er stærkt varierende. Der kan derfor være store forskelle i mængden af forskellige kulbrinter i afgangsstrømmene fra samme fremstillingsproces, både på det enkelte raffinaderi og på forskellige raffinaderier.

Yderligere støtte kan fås gennem Environmental Science for European Refining Industry (CONCAWE).

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)