Liste over kemikalier: Bilag I

PIC-forordningen gælder for en liste over individuelle kemikalier eller kemikaliegrupper, som er opført i bilag I, for blandinger, der indeholder disse kemikalier i en koncentration, der udløser mærkningsforpligtelser i henhold til CLP-forordningen, forordning (EF) nr. 1272/2008 (uanset tilstedeværelse af andre stoffer), samt for artikler, der indeholder disse kemikalier i ureageret form.

Listen opdateres jævnligt i takt med reguleringsindgreb i henhold til EU-lovgivningen og udviklingen inden for Rotterdamkonventionen. Den er inddelt i tre dele, som fastlægger de forskellige forpligtelser, der gælder for kemikalierne.

Del 1

Disse kemikalier er underlagt eksportanmeldelsesproceduren og omfatter alle de kemikalier, der er forbudt eller underkastet strenge restriktioner i EU i mindst én af de fire underkategorier for anvendelse, som er defineret i PIC-forordningen:

  • Industrikemikalier til erhvervsmæssig anvendelse
  • Industrikemikalier til privat anvendelse
  • Pesticider anvendt som plantebeskyttelsesmidler
  • Andre pesticider som f.eks. biocidholdige produkter

Del 2

Ud over eksportanmeldelseskravet er kemikalierne i del 2 underlagt det yderligere krav om, at eksportørens udpegede nationale myndighed skal modtage en erklæring fra myndighederne i importlandet, som viser, at de accepterer importen. Dette kaldes udtrykkeligt samtykke.

Disse kemikalier opfylder betingelserne for PIC-anmeldelse i henhold til Rotterdamkonventionen, eftersom de er forbudt eller underkastet strenge restriktioner i EU i en af de to anvendelseskategorier, som er defineret af Rotterdamkonventionen: pesticid eller industrikemikalie.

Del 3

Kemikalierne i del 3 er underlagt eksportanmeldelseskravet og desuden kravet om udtrykkeligt samtykke, medmindre der er offentliggjort et importsvar i Rotterdamkonventionens PIC-cirkulære, og visse kriterier er opfyldt.

Disse kemikalier er underlagt PIC-proceduren som beskrevet i Rotterdamkonventionen og er opført i bilag III til selve konventionen.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)