Om PIC

Forordningen om forudgående informeret samtykke (PIC- forordningen, forordning (EU) nr. 649/2012) regulerer import og eksport af visse farlige kemikalier og pålægger virksomheder, der ønsker at eksportere sådanne kemikalier til lande uden for EU, nogle forpligtelser. Den har til formål at fremme delt ansvar og samarbejde i international handel med farlige kemikalier og beskytte menneskers sundhed og miljøet ved at forsyne udviklingslandene med oplysninger om sikker opbevaring, transport, anvendelse og bortskaffelse af farlige kemikalier.

Denne forordning gennemfører, i Den Europæiske Union, Rotterdamkonventionen om proceduren for forudgående informeret samtykke for visse farlige kemikalier og pesticider i international handel. 

PIC-forordningen gælder for kemikalier, som er forbudt eller underkastet strenge restriktioner, og som er opført i bilag I, der omfatter industrikemikalier, pesticider og biocider, som for eksempel benzen, chloroform, atrazin og permethrin. Eksporten af disse kemikalier er underlagt to typer af krav: eksportanmeldelse og udtrykkeligt samtykke.

PIC-forordningen gælder også for de kemikalier, der er opført i bilag V, og som det er forbudt at eksportere, samt for alle kemikalier, der eksporteres, hvad angår emballering og mærkning, som skal overholde den relevante EU-lovgivning.

Kemikalier i narkotika, radioaktive materialer, affald, kemiske våben, fødevarer og tilsætningsstoffer hertil, foderstoffer, genmodificerede organismer og farmaceutiske produkter (bortset fra desinficerende midler, insekticider og parasiticider) reguleres af anden EU-lovgivning og er derfor ikke omfattet af PIC-forordningen.

Forordningen gælder endvidere ikke for kemikalier, der eksporteres eller importeres til forskning eller analyse, forudsat at det er usandsynligt, at mængderne skader menneskers sundhed eller miljøet, og forudsat at mængderne ikke overstiger ti kg fra hver eksportør til hvert importland pr. kalenderår.

Datoen for ikrafttrædelsen af PIC-forordningen er 1. marts 2014. Fra den dato er ECHA ansvarlig for de administrative og tekniske opgaver i relation til den nye forordning. Agenturets væsentligste opgave bliver at behandle og fremsende eksportanmeldelser til importlandene uden for EU og vedligeholde en database over anmeldelserne og de udtrykkelige samtykker, som gives af importlandene. 
 
ECHA vil desuden yde assistance og give teknisk og videnskabelig vejledning til industrien, de udpegede nationale myndigheder fra EU såvel som fra tredjelande samt Europa-Kommissionen.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)