Krav om udtrykkeligt samtykke

 

Ud over anmeldelseskravet kræves det ved eksport af kemikalier, som er opført i del 2 og 3 i bilag I til PIC-forordningen, at der foreligger et gyldigt udtrykkeligt samtykke fra den udpegede nationale myndighed i importlandet uden for EU.  Fritagelse kan kun opnås under ganske særlige omstændigheder:

  • Eksportøren kan fritages fra kravet om udtrykkeligt samtykke, hvis importlandet ikke har fremsendt et svar senest 60 dage efter en anmodning om udtrykkeligt samtykke, og alle betingelserne i artikel 14, stk. 7, i forordning (EU) nr. 649/2012 er opfyldt.
  • En fritagelse fra udtrykkeligt samtykke kan også komme i betragtning, hvis det anmeldte stof er opført i del 2 i bilag I og kan eksporteres til et OECD-land. For at kunne anmode om fritagelse, skal eksportøren fremlægge dokumentation for, at kemikaliet er omfattet af en importlicens eller er registreret eller godkendt i det pågældende OECD-land.

For kemikalier i del 3 i bilaget gælder dette krav ikke, når der er offentliggjort et positivt importsvar i Rotterdamkonventionens PIC-cirkulære, og visse kriterier er opfyldt.

Et udtrykkeligt samtykke forbliver gyldigt for efterfølgende eksporter i en periode på tre kalenderår, medmindre andet er angivet i betingelserne i det udtrykkelige samtykke.  I de tre år kan enhver virksomhed i EU eksportere det samme kemikalie til landet, der har givet det udtrykkelige samtykke, men virksomhederne skal stadig opfylde de årlige anmeldelses- og rapporteringskrav. ECHA fører en database over alle eksisterende og nye anmeldelser og svar på anmodninger om udtrykkeligt samtykke.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)