Výbor pro socioekonomickou analýzu

Výbor SEAC připravuje stanoviska agentury ECHA týkající se socioekonomického dopadu možných legislativních opatření týkajících se chemických látek v následujících postupech registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH). Konečná rozhodnutí přijímá Evropská komise.

 

Omezení 

Výbor hodnotí socioekonomický dopad navrhovaného omezení týkajícího se výroby, uvádění na trh nebo použitími látky. To zahrnuje posouzení připomínek a socioekonomických analýz předložených třetími stranami.
 

Povolování 

Když je podána žádost o povolení, výbor SEAC posoudí socioekonomické faktory a dostupnost, vhodnost a technickou proveditelnost alternativ v souvislosti s použitími látky. Vyhodnoceny budou rovněž příspěvky třetích stran týkající se žádosti.
 

Žádosti výkonného ředitele agentury ECHA

Výbor SEAC vydává na žádost výkonného ředitele agentury ECHA stanoviska ohledně socioekonomických otázek týkajících se jakýchkoliv jiných aspektů bezpečnosti látek samotných, obsažených v přípravcích nebo v předmětech.
Výbor SEAC rovněž poskytuje vědeckou podporu ohledně bezpečnosti látek s cílem zlepšit spolupráci mezi Společenstvím, jeho členskými státy, mezinárodními organizacemi a třetími zeměmi, jakož i aktivní účast při technické podpoře a budování kapacity ohledně správného nakládání s chemickými látkami v rozvojových zemích.
 

Složení

Členové výboru SEAC jsou jmenováni správní radou agentury ECHA z kandidátů navržených členskými státy, a to na funkční období tří let, které lze prodloužit.