Nařízení o biocidních přípravcích

Výbor pro biocidní přípravky (BPC) vypracovává stanoviska agentury ECHA týkající se několika procesů podle nařízení BPR. Konečná rozhodnutí přijímá Evropská komise. Mezi tyto procesy patří:

  • žádosti o schválení a obnovení schválení účinných látek,
  • přezkum schválení účinných látek,
  • žádosti o zařazení účinných látek splňujících podmínky stanovené v článku 28 do přílohy I a přezkum zařazení těchto účinných látek do přílohy I,
  • určení účinných látek, které se mají nahradit,
  • žádosti o povolení Unie pro biocidní přípravky a žádosti o obnovení, zrušení a změny povolení Unie, vyjma žádostí, které se týkají administrativních změn,
  • vědecké a technické otázky týkající se vzájemného uznávání v souladu s článkem 38,
  • na žádost Komise nebo členských států Výbor pro biocidní přípravky odpovídá rovněž za vypracovávání stanovisek ke všem dalším otázkám, které mohou vyvstat v souvislosti s uplatňováním nařízení o biocidních přípravcích s ohledem na rizika pro zdraví lidí nebo zvířat, životní prostředí nebo technické pokyny.

Složení

Každý členský stát má právo jmenovat do Výboru pro biocidní přípravky jednoho člena na funkční období tří let, které lze prodloužit. Členský stát může rovněž jmenovat náhradníka.

Žadatelé se mohou jednání Výboru pro biocidní přípravky účastnit.  Program zasedání Výboru pro biocidní přípravky se zveřejňuje nejpozději 21 dnů před jeho konáním. Pokud si žadatel přeje zúčastnit se projednávání bodu programu, který se ho týká, měl by se obrátit na sekretariát Výboru pro biocidní přípravky (bpc@echa.europa.eu) a především se řídit oddílem 3 kodexu chování žadatelů účastnících se zasedání Výboru pro biocidní přípravky a jeho pracovních skupin.

Working procedures