Fórum o prosazování

Fórum o prosazování

Fórum pro výměnu informací o prosazování (fórum) je síť orgánů zodpovědných za prosazování nařízení REACH, CLP a PIC v EU, Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu.
V roce 2017 ustavilo fórum podskupinu pro nařízení o biocidních přípravcích (Biocidal Products Regulation Subgroup, BPRS), která se schází třikrát ročně v bezprostřední návaznosti na plenární zasedání fóra, aby bylo zajištěno pečlivé, koordinované a harmonizované prosazování příslušných právních předpisů.

Složení

Fórum tvoří zástupci členských států (po jednom zástupci z každého státu). Fórum ze svých řad jmenuje předsedu a dva místopředsedy. Současnou předsedkyní je Katja vom Hofe (Německo) a místopředsedkyněmi jsou Sinead McMickan (Irsko) a Henrik Hedlund (Švédsko).

Podskupinu BPR tvoří zástupci členských států (po jednom zástupci z každého státu). Podskupina BPR ze svých řad jmenuje předsedu a místopředsedu. Současným předsedou je Eugen Anwander (Rakousko) a místopředsedy jsou Helmut de Vos (Belgie) a Jenny Karlsson (Švédsko).

Na práci fóra se dále podílí:

  • sekretariát fóra agentury ECHA a sekretariát agentury ECHA,
  • přizvaní odborníci z členských států,
  • Evropská komise
  • akreditované partnerské organizace.

Fórum o prosazování

 

Jak fórum pracuje

Fórum si sestavuje svůj vlastní pracovní program na základě úkolů uvedených v nařízeních REACH, CLP a PIC. V praxi je činnost fóra rozdělena mezi deset pracovních skupin, které řeší konkrétní otázky týkající se prosazování uvedených nařízení. Nově zřízená podskupina BPR funguje víceméně stejným způsobem jako fórum, přičemž nyní zahrnuje dvě pracovní skupiny a je zastoupena ve dvou pracovních skupinách fóra. Fórum a podskupina BPR pořádají tři plenární zasedání ročně.

 

Prosazování

Nařízení REACH, CLP, PIC a BPR byla přijata s cílem zlepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí v souvislosti s riziky, která mohou představovat chemické látky, a současně zvýšit konkurenceschopnost chemického průmyslu EU. Koordinované a harmonizované prosazování těchto nařízení je jedním z klíčových faktorů jejich úspěšného uplatňování, což je jedním z hlavních cílů fóra a podskupiny BPR.

EU Privacy Disclaimer

Tato webová stránka používá cookies, aby se vám naše stránky používaly co nejlépe.