Výbor pro posuzování rizik

Výbor pro posuzování rizik (RAC) připravuje stanoviska agentury ECHA týkající se rizik látek pro lidské zdraví a životní prostředí s ohledem na následující postupy REACH a CLP. Konečná rozhodnutí přijímá Evropská komise.

 

Harmonizovaná klasifikace a označování

Výbor RAC prověřuje jednotlivé návrhy na harmonizovanou klasifikaci a označování a vydává stanovisko k navrhované harmonizované klasifikaci látek jako karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci nebo jako látek senzibilizujících dýchací cesty, jakož i k jejich dalším účinkům.  

 

Omezení 

Výbor vyhodnotí, zda je navrhované omezení týkající se výroby, uvádění na trh nebo použití látky přiměřené z hlediska snížení rizika pro lidské zdraví a životní prostředí. To zahrnuje posouzení připomínek předložených třetími stranami.

 

Povolování 

Když je podána žádost o povolení, výbor RAC posoudí riziko látky vyplývající z jejího použití. Tento postup zahrnuje posouzení přiměřenosti a účinnosti opatření k řízení rizik popsaných v žádosti o povolení, a pokud je to relevantní, posouzení rizik možných alternativ. Vyhodnoceny budou rovněž příspěvky třetích stran týkající se žádosti.

 

Žádosti výkonného ředitele agentury ECHA

Výbor RAC vydává na žádost výkonného ředitele agentury ECHA stanovisko ohledně rizik pro lidské zdraví a životní prostředí týkajících se jakýchkoliv jiných aspektů bezpečnosti látek samotných, obsažených v přípravcích nebo v předmětech. 

Výbor rovněž poskytuje vědeckou podporu ohledně bezpečnosti látek s cílem zlepšit spolupráci mezi Společenstvím, jeho členskými státy, mezinárodními organizacemi a třetími zeměmi, jakož i aktivní účast při technické podpoře a budování kapacity ohledně správného nakládání s chemickými látkami v rozvojových zemích.

 

Složení

Členové výboru RAC jsou jmenováni správní radou agentury ECHA z kandidátů navržených členskými státy, a to na funkční období tří let, které lze prodloužit.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)