Výbor pro posuzování rizik

Výbor pro posuzování rizik (RAC) připravuje stanoviska agentury ECHA týkající se rizik látek pro lidské zdraví a životní prostředí s ohledem na následující postupy REACH a CLP. Konečná rozhodnutí přijímá Evropská komise.

Harmonizovaná klasifikace a označování

Výbor RAC prověřuje jednotlivé návrhy na harmonizovanou klasifikaci a označování a vydává stanovisko k navrhované harmonizované klasifikaci látek jako karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci nebo jako látek senzibilizujících dýchací cesty, jakož i k jejich dalším účinkům.  

Omezení 

Výbor vyhodnotí, zda je navrhované omezení týkající se výroby, uvádění na trh nebo použití látky přiměřené z hlediska snížení rizika pro lidské zdraví a životní prostředí. To zahrnuje posouzení připomínek předložených třetími stranami.

Povolování 

Když je podána žádost o povolení, výbor RAC posoudí riziko látky vyplývající z jejího použití. Tento postup zahrnuje posouzení přiměřenosti a účinnosti opatření k řízení rizik popsaných v žádosti o povolení, a pokud je to relevantní, posouzení rizik možných alternativ. Vyhodnoceny budou rovněž příspěvky třetích stran týkající se žádosti.

Pitná voda

Od roku 2026 bude výbor hodnotit bezpečnost určitých látek používaných v materiálech, které přicházejí do styku s pitnou vodou. Pokud bude agentuře ECHA podána žádost o použití těchto látek při výrobě takovýchto materiálů, výbor RAC posoudí jejich potenciální rizika.  Hodnocení výboru RAC bude zahrnovat způsob používání těchto látek, jejich potenciál přejít do pitné vody a jejich toxikologické vlastnosti. Kromě toho budou zohledněny veškeré případné připomínky třetích stran k žádosti.  

Žádosti výkonného ředitele agentury ECHA

Výbor RAC vydává na žádost výkonného ředitele agentury ECHA stanovisko ohledně rizik pro lidské zdraví a životní prostředí týkajících se jakýchkoliv jiných aspektů bezpečnosti látek samotných, obsažených v přípravcích nebo v předmětech. 

Výbor rovněž poskytuje vědeckou podporu ohledně bezpečnosti látek s cílem zlepšit spolupráci mezi Společenstvím, jeho členskými státy, mezinárodními organizacemi a třetími zeměmi, jakož i aktivní účast při technické podpoře a budování kapacity ohledně správného nakládání s chemickými látkami v rozvojových zemích.

Složení

Členové výboru RAC jsou jmenováni správní radou agentury ECHA z kandidátů navržených členskými státy, a to na funkční období tří let, které lze prodloužit.