Výbor členských států

Výbor členských států (MSC) se podílí na několika postupech REACH, jako jsou hodnocení a povolování. Výbor MSC odpovídá za řešení neshod ve stanoviscích členských států k návrhům týkajícím se identifikace látek vzbuzujících mimořádné obavy. Výbor předkládá stanoviska k návrhům doporučení agentury ECHA týkajícím se uvedení na seznam látek podléhajících povolení (příloha XIV) a k návrhům průběžného akčního plánu Společenství (CoRAP) pro hodnocení látek. Není-li dosaženo shody v rámci výboru MSC, záležitost se předloží k rozhodnutí Evropské komisi.

Vyhodnocení dokumentace

Pokud členské státy navrhnou změny, výbor MSC usiluje o nalezení jednomyslné shody ohledně návrhů rozhodnutí agentury ECHA týkajících se: 

  • návrhů zkoušek,
  • kontrol souladu.

Hodnocení látky

Pokud členské státy nebo agentura ECHA navrhnou změny k návrhům rozhodnutí členského státu týkajícím se hodnocení látky, výbor MSC usiluje o nalezení jednomyslné shody ohledně těchto změn. Výbor MSC zohlední připomínky žadatelů o registraci týkající se navržených změn k návrhu rozhodnutí na základě vyhodnocení dokumentace a hodnocení látky. Jakmile výbor MSC dosáhne shody, agentura ECHA rozhodnutí zpracuje do konečné podoby a poskytne jej žadateli o registraci.

Výbor MSC předkládá stanoviska k:

  • návrhu průběžného akčního plánu Společenství (CoRAP) vypracovanému agenturou ECHA pro látky, které budou hodnoceny členskými státy z toho důvodu, že by mohly představovat riziko pro lidské zdraví a životní prostředí,
  • návrhům kteréhokoli členského státu přidat do plánu CoRAP látky, které nejsou zahrnuty do postupu každoročních aktualizací.

Na základě těchto stanovisek výboru MSC přijme agentura ECHA konečný plán CoRAP pro hodnocení látek. Výbor MSC rovněž usiluje o nalezení shody v případech, kdy dva či více členských států vyjádří zájem o hodnocení téže látky.

Povolování

Výbor MSC hraje klíčovou roli při:

  • usilování o nalezení shody ohledně identifikace látek vzbuzujících mimořádné obavy pro zapsání na seznam látek (pro případné zahrnutí do přílohy XIV) 
  • předkládání stanovisek k návrhům doporučení agentury ECHA týkajícím se prioritních látek, které by měly být zařazeny na seznam látek podléhajících povolení.

Agentura ECHA zohlední stanovisko výboru MSC při zpracovávání konečné podoby svých doporučení Komisi týkajících se prioritních látek, které by měly být zařazeny na seznam látek podléhajících povolení.

Žádosti výkonného ředitele agentury ECHA

Výbor MSC vydává na žádost výkonného ředitele agentury ECHA stanoviska ohledně rizik pro lidské zdraví a životní prostředí týkajících se jakýchkoliv jiných aspektů bezpečnosti látek samotných, obsažených v přípravcích nebo v předmětech. 

Výbor MSC rovněž poskytuje vědeckou podporu ohledně bezpečnosti látek s cílem zlepšit spolupráci mezi Společenstvím, jeho členskými státy, mezinárodními organizacemi a třetími zeměmi, jakož i aktivní účast při technické podpoře a budování kapacity ohledně správného nakládání s chemickými látkami v rozvojových zemích.

Složení

Každý členský stát jmenuje do výboru MSC jednoho člena na funkční období tří let, které lze prodloužit. Výbor může jmenovat až pět dalších členů z důvodu jejich konkrétní odbornosti. Členové mohou mít své poradce.

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)