Многоезична практика

ECHA публикува по-голямата част от съдържанието си в интернет и много от своите официални документи (като насоки, практически ръководства, информационни фишове, информационни брошури, както и решения с общо приложение) на всички официални езици на ЕС. Агенцията не превежда съобщения за пресата, новини, често актуализирано съдържание в интернет и социалните медии, както и информация от бази данни или сложни регулаторни научни насоки.

Когато е целесъобразно, ECHA също така организира консултации, за да получи обратна информация от заинтересованите страни и да събере научна информация за регулаторните процеси. За консултации, които са насочени към конкретна група заинтересовани страни, ECHA провежда консултацията на език/езици, които следва да позволят на тези заинтересовани страни да предоставят търсените начални данни и информация. Що се отнася до консултациите, насочени към широка аудитория, ECHA публикува на всички официални езици на ЕС i) известие, информиращо обществеността за началото на консултацията, и ii) обобщение на всяка такава консултация (очертаващо контекста, целите и търсената информация).

Отговорите на двата вида консултации могат да бъдат предоставени на всеки от официалните езици на ЕС.

Преводите са достъпни на този уебсайт чрез промяна на езика по подразбиране в падащото меню, намиращо се в горния десен ъгъл на всяка страница. Библиотеката за документи също така предоставя лесен достъп до преведените документи, които могат да бъдат сортирани по вид или категория.

Документите и уебстраниците на ECHA се превеждат от Центъра за преводи за органите на Европейския съюз, който се намира в Люксембург и предоставя преводачески услуги на всички агенции на ЕС.

Индивидуалните решения и другите искания на ECHA, свързани с информацията, предоставена във или с регистрационните досиета, се издават на езика на досието в съответствие с езиковия регламент (Регламент № 1 от 1958 г., с последващите изменения). По изключение и когато ресурсите го позволяват, ECHA може при поискване да предостави допълнителни преводи на такива съобщения.

Официалните езици на ЕС са английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки, шведски.