Защита на личните данни

Политика за защита на данните

Правото на защита на личните данни е основно право, предвидено в Хартата на основните права на Европейския съюз. Поради това ECHA е силно ангажирана с гарантирането на защита на личните данни на физическите лица, с които работи, независимо от това дали те са представители на отрасъла (регистранти, заявители за издаване на разрешение и пр.); заинтересовани лица; физически лица, абонирани за бюлетин; членове или поканени експерти в орган на ECHA; членове на персонала или кандидати за работа. Агенцията ще обработва всички лични данни, които събира, в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001 относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни.

Личните данни се обработват единствено за целите на изпълнение на задачите, осъществявани в интерес на обществото въз основа на законодателството на ЕС или при законно упражняване на официални правомощия, предоставени на агенцията. От друга страна обработването е законосъобразно, ако представлява част от законово или договорно задължение или когато въпросното физическо лице недвусмислено е дало своето съгласие.

Всички операции по обработване на лични данни се съобщават надлежно на длъжностното лице за защита на данните към ECHA и, в зависимост от случая, на Европейския надзорен орган по защита на данните.

Като общо правило всяко лице има право да бъде уведомявано относно обработването на личните му данни, като същевременно също така то ще има право на достъп до информацията по всяко време, както и да я коригира, когато тя е неточна или непълна.

Ако имате въпроси или оплаквания във връзка с обработването на вашите лични данни, можете да се обърнете към длъжностното лице за защита на данните към агенцията. Като алтернатива можете да се обърнете към Европейския надзорен орган по защита на данните.

www.edps.eu

 

Длъжностно лице по защита на данните

Както всички други институции, органи или агенции на ЕС, ECHA е назначила длъжностно лице за защита на данните (ДЗД), което да гарантира прилагането на принципите за защита на личните данни в агенцията. Понастоящем тази функция се изпълнява от г-н  Bo Balduyck (firstname.lastname@echa.europa.eu).

ДЗД изпълнява функцията на независим консултант. То води регистър на всички операции по обработване на лични данни в агенцията, предоставя консултации и отправя препоръки относно правата и задълженията. ДЗД също такава уведомява Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) за всяко едно рисково обработване на лични данни и отговаря на всички искания, отправени от страна на ЕНОЗД. В критични ситуации ДЗД може да разследва въпроси и инциденти при поискване или по негова собствена инициатива.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)