Независимост

Независимостта и прозрачността на процеса на вземане на решения са изключително важни за агенцията. Работата и решенията на ECHA са от ключово значение за опазването на човешкото здраве и околната среда, и могат също така да окажат значително въздействие върху отделните дружества. Особено важно е при вземането на тези решения ECHA да действа прозрачно и независимо, вземайки безпристрастни и научнообосновани решения.

Независимостта се осигурява чрез наличието на прозрачни декларации за интереси и предприемането на мерки, които да гарантират, че интересите не могат да окажат въздействие върху процеса на вземане на решения в агенцията. По същество това означава, че трябва да се намери подходящ баланс между осигуряването на персонал с експертна квалификация и опит, и същевременно строгото избягване на потенциални конфликти на интереси. Според политиката на ECHA конфликт на интереси може да възникне, когато безпристрастността и обективността на дадено решение може да бъде компрометирана (или да се възприема като компрометирана) от интерес на физическо лице, което работи в агенцията или с нея.

Ето защо от практическа гледна точка всяко лице, което работи в ECHA или за ECHA, попълва годишна декларация за интереси (която също така се актуализира при промяна на неговото положение). Така лице, което е декларирало интерес по определен въпрос, не участва в решението или изготвянето на становище по този въпрос.

Агенцията също така има Консултативен комитет по конфликтите на интереси, който подпомага изпълнителния директор при гарантиране на независимостта на процеса на вземане на решения.

За повече информация, моля разгледайте политиката на ECHA за управление на потенциални конфликти на интереси.

 

Conflicts of Interest Advisory Committee

Image

 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)