Решения с общо приложение

ECHA издава решения за общо прилагане, оказващи потенциално влияние върху всички дружества, които отговарят на някои обективни критерии или описват някои процедури на ECHA.

Публикуването на решенията на ECHA за общо прилагане има за цел да помогне на интересуващите се граждани и други заинтересовани страни да получават по-лесен достъп до отнасящите се за тях документи.

Връзките към съответните документи са посочени на тази страница.

 

Регулаторни актове

Списък на вещества, пораждащи сериозно безпокойство

Една от задачите на ECHA е да определи и създаде списък на веществата, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC); т.е. на вещества, които са канцерогенни, мутагенни, токсични за репродукцията, устойчиви, биоакумулиращи и токсични, много устойчиви и биоакумулиращи или предизвикващи подобно ниво на безпокойство.

Веществата от списъка на SVHC могат да бъдат включени по-късно в приложение XIV на регламента за REACH, а тяхната употреба по този начин да подлежи на разрешаване.

 

Процедурни мерки

Достъп до документи

Граждани на ЕС и на държави извън ЕС или дружества с офис, регистриран в ЕС, могат да поискат достъп до документи от ECHA съгласно Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията. Това спомага за осигуряване на прозрачност и отчетност.

Управителният съвет на ECHA издаде решение, което определя подробните административни и процедурни правила за обработването на искания за достъп до документи (MB/12/2008).


Преразглеждания на отхвърляния на искания за поверителност или искания за използване на алтернативни химични наименования

ECHA публикува информация относно регистрираните вещества на своя уебсайт. Регистрантите могат да поискат поверително обработване на част от тази информация. Ако ECHA отхвърли искането, регистрантите могат да поискат ECHA да преразгледа решението за отхвърляне.

Ако доставчикът на дадена смес смята, че разкриването на съставно вещество върху етикета или информационния лист за безопасност може да изложи поверителния характер на неговия бизнес на риск, той може да подаде искане за използване на алтернативно химично наименование. Ако ECHA отхвърли искането, доставчикът може да поиска преразглеждане на решението за отхвърляне.

ECHA е определила правила за преразглеждането на искания за поверителност с решение на Управителния си съвет (MB/17/2008), което впоследствие е изменено, с цел да обхване исканията за преразглеждане на решения относно искания за алтернативно химично наименование (MB/17/2011, за изменение на MB/17/2008).


Служебни и административни такси

ECHA може да налага такси за услугите, които предлага. Съответните такси са посочени в решение на Управителния съвет (MB/D/29/2010). То включва административната такса, наложена на дружества, които са се обявили погрешно за МСП, за да се възползват от намаленията на таксите.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)