Достъп до документи

ECHA осигурява на своя уебсайт достъп до много важни документи, свързани с агенцията и процесите по REACH.

Достъпът до документи е уреден в следните правила и законови разпоредби:

  • Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията

Регламентът определя общите принципи и ограниченията за такъв достъп в съответствие с член 255, параграф 2 от Договора за ЕО и се прилага по отношение на съхраняваните от ECHA документи – член 118, параграф 1 от регламента REACH.

Имайте предвид, че искането за достъп до документи може да попадне в изключенията, предвидени в   членове 4 и 9 от Регламент (ЕО) № 1049/2001.
 
Искания за достъп до информация за околната среда, съхранявана от ECHA съгласно  Регламент (ЕО) № 1367/2006, следва също да бъдат подавани чрез формуляра, адреса или номера на факс, посочени по-долу. Този регламент се отнася до прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността.

Можете да подадете искане за документи:

За да можем да обработим Вашето искане, моля посочете Вашата фамилия, собствено име, адрес, град и пощенски код, държава и телефонен номер.

 

 Third-party authors' consultations

Sometimes, applications for access to documents can request the disclosure of third-party documents that the ECHA is in possession of. In this event, ECHA has to consult the authors or owners of these documents as to whether the disclosure would undermine their commercial interests or intellectual property. This web-form enables the secure exchange of confidential documents to ECHA within this process.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)