Гранули и мулч в спортни игрища и детски площадки

В продължение на много години спортистите използват подходящи за всякакви атмосферни условия терени за футбол, келтски спортове, ръгби, лакрос и други спортни дейности. В тези изкуствени игрални настилки често се използват гумени гранули като пълнеж, за да станат по-издръжливи, устойчиви на атмосферни условия, за омекотяване на удара и подобрено сцепление.

В настилките на детските площадки често се използва насипен гумен мулч под люлки, пързалки и други игрални съоръжения, за да омекоти настилката, в случай че детето падне.

Гранулите и мулчът обикновено са направени от излезли от употреба гуми (ELT), разрязани и раздробени на малки частици.

Гранулите и мулчът може да съдържат редица потенциално опасни вещества, включително полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ), метали и фталати, които могат да отделят летливи органични съединения (ЛОС) и полулетливи органични съединения (ПОС). Наличието на тези опасни вещества предизвика безпокойство относно безопасността на изкуствените спортни игрища и детски площадки. 

Какъв е рискът за здравето?

През юни 2016 г. Европейската комисия поиска от ECHA да направи оценка дали наличието на такива вещества в рециклирани гумени гранули, които се използват в изкуствени игрища, може да представлява риск за здравето на населението като цяло, включително деца, професионални играчи и работници, които инсталират или поддържат тези игрища. Това действие беше предизвикано от твърдения за повишен риск от ракови заболявания за деца, които играят на тези площадки, публикувани от медии в няколко държави — членки на ЕС през последните години.

ECHA направи оценка на рисковете за здравето, като анализира експозицията чрез контакт с кожата, поглъщане и вдишване. Резултатите бяха публикувани през февруари 2017 г, като ECHA заключи, че в най-лошия случай, опасенията относно експозицията на гранули са много малки.

Рискът от раково заболяване при експозиция на гумени гранули през целия живот е оценен като много нисък предвид измерените концентрации на ПАВ на европейски спортни игрища, от които са взети проби. Установено е, че концентрациите са под действащите законоустановени норми.

Степента на безпокойство относно наличието на тежки метали се счита за незначителна, тъй като то е под разрешените понастоящем нива в играчки в ЕС.

Няма изразени опасения във връзка с концентрацията на фталати, бензотиазол и метил изобутил кетон, тъй като те също са под нивата, които биха довели до здравословни проблеми.

Въпреки това в доклада се отбелязва, че при употребата на гумени гранули в закрити помещения отделените летливи органични съединения могат да увеличат дразненето на кожата и очите.

Защо са нужни допълнителни проучвания?

В доклада бяха откроени известни неясноти, които изискват допълнителни проучвания. Например беше изразено безпокойство относно представителността на извършените проучвания за цяла Европа (предвид че не са взети проби от всички държави членки).

Съобразно функциите си ECHA предложи редица действия за неутрализиране на тези неясноти и съобразяване с добрите практики:

  • Да се обмисли ограничение в регламента REACH, така че се доставят само гумени гранули с много малки концентрации на ПАВ и други съответни опасни вещества.
  • Собствениците и операторите на съществуващи (открити и закрити) спортни терени трябва да измерват концентрациите на ПАВ и другите вещества в гумените гранули, използвани в техните игрища, и да оповестяват тази информация.
  • Производителите на гумени гранули и техните представителни организации трябва да разработят насоки, които да помогнат на производителите и на вносителите на (рециклиран) гумен пълнеж да проверят материала си.
  • Европейските спортни и футболни асоциации и клубове трябва да работят съвместно с производителите, за да се уверят, че информацията, която е свързана с безопасността на гумените гранули в синтетичните тревни настилки е разбираема за играчите и за цялата общественост.
  • Собствениците и операторите на съществуващи закрити спортни терени с пълнеж от гумени гранули трябва да подсигурят подходяща вентилация.
  • След игра на изкуствени игрища играчите следва да предприемат основни хигиенни мерки.

ECHA изпрати оценката си на Европейската комисия на 28 февруари 2017 г.   

Какви действия се предприемат за изясняване на неяснотите?

През декември 2016 г. нидерландският национален институт за обществено здраве и околна среда (RIVM) публикува проучване относно рисковете за здравето при използването на гумени гранули в Нидерландия, който потвърждава, че практикуването на спортни дейности на тези терени е безопасно.

Подобно на заключенията в доклада на ECHA в проучването се препоръчва намаляване на максимално допустимите концентрации на ПАВ в гумените гранули, и по специално тези, които се използват в потребителски стоки.  

Нидерландия предприе съответни действия, като на 30 юни 2017 г. обяви намерението си да изготви досие за ограничаване за намаляване на допустимите концентрации на осем полициклични ароматни въглеводорода (ПАВ) в гранули, използвани за пълнеж на синтетични тревни настилки или в насипно състояние в спортни съоръжения и спортни площадки.

ECHA получи това досие на 20 юли 2018 г.  

Каква е съдържанието на досието за ограничаване?

В него се оценява риска от осем ПАВ за здравето на професионални футболисти (включително вратари), деца, които играят на игрища, и работници, които инсталират или поддържат тези игрища.

Въз основа на оценката Нидерландия препоръчва да се намали общата максимална допустима концентрация за тези осем ПАВ, съдържащи се в парченца гума и мулч, използвани в изкуствени тревни игрища, детски площадки и други спортни съоръжения, до 17 mg/kg.

Действащите в момента максимално допустими концентрации, приложими за артикули и съоръжения, предназначени за широко потребление, са 100 mg/kg за две ПАВ (BaP и DBAhA) и 1 000 mg/kg за другите шест (BeP, BaA, CHR, BbFA, BjFA, BkFA).

Следващи стъпки

Комитетите на ECHA следва да проверят дали досието за ограничаване съответства на изискванията на приложение XV към REACH. Ако това е така, през септември 2018 г. ще започнат консултации по досието.

След началото на консултациите заинтересованите страни ще разполагат с шест месеца, за да коментират предложеното ограничение и предполагаемото му въздействие.

Комитетите на ECHA ще направят оценка на досието и ще изготвят своите становища. Комитетът за оценка на риска (КОР) на ECHA ще приеме становището си през юли 2019 г. Комитетът за социално-икономически анализ (КСИА) ще даде своето експертно мнение относно предложението през септември 2019 г., като вземе предвид предоставената информация.

Становищата на двата комитета ще бъдат изпратени на Европейската комисия. Окончателното решение се взема съгласно процедурата по комитология с контрол, в която участват държавите членки и Европейският парламент.

Това ли е всичко?

В допълнение към досието за ограничение на Нидерландия, ECHA ще продължи да следи въздействията върху здравето и евентуално върху околната среда на други вещества, съдържащи се в гумени гранули от излезли от употреба гуми. Тези проучвания могат да доведат до ограничения и за други вещества.

Планиран график във връзка с предложението за ограничаване на гумените настилки

 

Намерение за изготвяне на предложение за ограничаване
30 юни 2017 г.
Покана за представяне на доказателства
23 юли — 18 октомври 2017 г.
Работна среща под домакинството на Националния институт за обществено здраве и околна среда на Нидерландия (RIVM)
24 ноември 2017 г.
Представяне на предложението за ограничаване
20 юли 2018 г.
Обществено обсъждане на доклада по приложение XV (ако съответствието е одобрено)
Септември 2018 г. — февруари 2019 г.
Становище на КОР
Юли 2019 г.
Обществено обсъждане на становището на КСИА
Юли 2019 г. — август 2019 г.
Становище на КСИА
Септември 2019 г.
Комбинирано окончателно становище, представено на Комисията
Без необосновано забавяне
Проект на Комисията за изменение на приложение XVII (проект за ограничаване)
В срок от 3 месеца от получаване на становищата
Обсъждане между органите на държавите членки
2019—2020 г.
Приемане на ограничаването (ако се постигне споразумение)
2020 г.