Пластмасовите микрочастици

 

Изображение

Пластмасите са важни материали, които се срещат в изобилие в нашата икономика. Те улесняват живота ни по много начини, често са по-леки и струват по-евтино в сравнение с алтернативни материали. Ако обаче не бъдат изхвърлени или рециклирани правилно след употреба, те често попадат в околната среда, където могат да се запазят за дълъг период и да се разграждат на все по-малки и по-малки части, наречени пластмасови микрочастици, като по този начин пораждат загриженост. 

Пластмасови микрочастици са много малки (обикновено по-малки от 5 mm) твърди частици, съставени от смеси от полимери (първичните компоненти на пластмасата) и функционални добавки. Те могат също да съдържат остатъчни примеси от етапа на производството. Те могат да се образуват неволно чрез износване и разкъсване на по-големи парчета пластмаса, включително синтетични текстилни изделия. Могат да бъдат целенасочено произведени и съзнателно добавени към продуктите с определена цел, например ексфолиращи гранули в скрабове за лице и тяло.

Какви са рисковете за околната среда и здравето на човека?

Веднъж попаднали в околната среда, пластмасови микрочастици се натрупват в животните, включително рибите и черупчестите, а след това се консумират като храна, включително и от хората. Притеснени за околната среда и здравето на хората, няколко държави — членки на ЕС вече са въвели или предложили забрани на национално равнище за целенасочено използване на пластмасови микрочастици в някои потребителски продукти, главно за използването на „микрогранули“ в козметични продукти, които имат ефект на „отмиване“, в които пластмасовите микрочастици се използват като ексфолиращи и почистващи средства.

Неотдавна Европейската комисия публикува проучване, в което се предоставя допълнителна информация за целенасоченото използване на пластмасови микрочастици в продуктите и рисковете, които носят за здравето на човека и за околната среда. Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) също прегледа наличните данни за пластмасови микро и наночастици в храните.

В съответствие с процедурите по Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (Регламента REACH) за ограничаване на веществата, които представляват риск за околната среда или здравето на човека, Комисията поиска от ECHA да направи оценка на научните основания за предприемане на регулаторни действия на равнище ЕС относно целенасочено добавените пластмасови микрочастици към продукти от всякакъв вид. По друг проект на Европейската комисия се проучват още възможности за намаляване на отделянето на пластмасови микрочастици във водната среда.

 

В какви продукти могат целенасочено да се добавят пластмасови микрочастици?

Целенасочено добавените пластмасови микрочастици се използват в редица продукти, пуснати на пазара на ЕС, включително в някои видове торове, продукти за растителна защита, козметични продукти без или с отмиване, домакински и промишлени детергенти, почистващи продукти, както и бои и продукти използвани в отрасъла за добив на нефт и газ.

В потребителските продукти пластмасовите микрочастици са най-добре познати като абразивни средства (например ексфолиращи и полиращи средства в козметиката, известни като микрогранули), но могат да имат и други функции, като контролиране на дебелината, външния вид и издръжливостта на продукта. Те дори се използват като брокат или в гримове.

Като цяло се изчислява, че в ЕС/ЕИП всяка година се използват около 50 000 тона пластмасови микрочастици. Около 36 000 тона се изпускат в околната среда годишно (без да се включват изпусканията от материали за запълване, използвани в изкуствен торф). 

Ограничение, предложено от ECHA

От януари 2018 г. насам ECHA разгледа необходимостта от общоевропейско ограничение за пускане на пазара или за употреба  на целенасочено добавени пластмасови микрочастици чрез покана за представяне на доказателства и информация, провеждане на семинар на заинтересованите страни през май 2018 г. за обсъждане на ключови въпроси, свързани с ограничението, както и чрез други проучвания и оценка на получената информация.

През януари 2019 ECHA предложи широкообхватно ограничаване умишлената употреба на пластмасови микрочастици в продукти, пуснати на пазара на ЕС/ЕИП, с цел да се избегне или намали изпускането им в околната среда. Очаква се предложението да намали емисиите с поне 85 % и да предотврати изпускането на 400 000 тона пластмасови микрочастици през 20-годишния период след въвеждането на ограничението. 

В продължение на шест месеца се проведе обществена консултация по предложението, която приключи на 20 септември 2019 г. и на която бяха представени 477 отделни коментара. Повече информация за обществената консултация, включително неповерителните отговори, има на уебсайта на ECHA.

 

Становища на комитетите

На комитетите на ECHA за оценка на риска (КОР) и за социално-икономически анализ (КСИА) ще са необходими  15 месеца, за да приемат окончателните си становища по предложението за ограничение. Стандартният срок от 12 месеца, предвиден за изготвяне на становището на комитетите, беше удължен с три месеца поради големия брой коментари, получени чрез обществената консултация, и сложността на въпросите, които трябва да бъдат оценени.

Следователно консолидираното становище на КОР и КСИА  относно предложеното ограничение на целенасочено добавени пластмасови микрочастици се очаква през юни 2020 г.

Решение на Европейската комисия

След изготвянето на становищата на комитетите ECHA ще ги изпрати на Европейската комисия. Комисията ще разгледа становищата и дали са изпълнени условията за налагане на ограничението. След това тя ще подготви предложение за изменение на приложение XVII към Регламента REACH, за което държавите членки могат да гласуват в Комитета по REACH. Гласуването ще бъде последвано от срок за упражняване на контрол от страна на Европейския парламент и Съвета преди да бъде приета мярката за ограничаване.

 

 

Planned timetable for proposed restriction of intentionally added microplastics

 

Future timings are tentative

  Timing
Intention to prepare restriction dossier 17 January 2018
Call for evidence 1 March - 1 May 2018
Stakeholder workshop 30 - 31 May 2018
Submission of restriction dossier 11 January 2019
Public consultation of the Annex XV dossier  20 March 2019 –
20 September 2019
RAC opinion June 2020 (expected)
Draft SEAC opinion June 2020 (expected)
Public consultation on draft SEAC opinion June - September 2020
Combined final opinion submitted to the Commission Q4 2020
Draft amendment to the Annex XVII (draft restriction) by Commission Within 3 months of receipt of opinions
Discussions with Member State authorities and vote 2021
Scrutiny by Council and European Parliament Before adoption (3 months)
Restriction adopted (if agreed) 2022 (transitional periods are proposed for certain applications)

Categories Display