Пластмасови микрочастици

Пластмасите са важни материали, които се срещат в изобилие в нашата икономика. Те улесняват живота ни по много начини, често са по-леки и струват по-евтино в сравнение с други алтернативни материали. Ако не се изхвърлят или рециклират правилно, след употребата им обаче, те продължават да съществуват в околната среда в продължение на дълги периоди и могат да се разградят до малки частици, които са повод за безпокойство — пластмасовите микрочастици. Пластмасовите микрочастици могат да бъдат и умишлено произвеждани, и съзнателно добавяни към продуктите. Освен това някои пластмаси съдържат опасни химикали, които може да имат отрицателно въздействие върху здравето на хората.

Пластмасовите микрочастици са много малки частици от пластмасов материал (обикновено по-малки от 5 mm). Те могат да се образуват неволно чрез износване и разкъсване на по-големи парчета от пластмаса, включително синтетични текстилни изделия. Могат да бъдат умишлено произведени и съзнателно добавени към продуктите с някаква определена цел, например ексфолиращи мъниста в скрабове за лице и тяло. Веднъж попаднали в околната среда, пластмасовите микрочастици може да се натрупат в животните, включително рибите и ракообразните, и впоследствие — да бъдат консумирани под формата на храна от хората.

Притеснени за околната среда и човешкото здраве, няколко държави —членки на ЕС приеха или предложиха забрани на национално равнище за умишлено използване на пластмасови микрочастици в някои потребителски продукти, главно за употребата на микрогранули в козметични продукти, които имат ефект на „отмиване“, където се използват като ексфолиращи и почистващи средства.

Наскоро Европейската комисия публикува проучване, което предоставя допълнителна информация за умишленото използване на пластмасови микрочастици в продуктите и рисковете, които представляват за здравето на човека и за околната среда. Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) също прегледа наличните данни за пластмасови микро и наночастици в храните.

В съответствие с процедурите по REACH за ограничаване на вещества, които представляват риск за околната среда или здравето, Комисията поиска от ECHA да направи оценка на научните основания за предприемане на регулаторни действия на равнище ЕС относно преднамерено добавените пластмасови микрочастици към продукти от всякакъв вид. По друг проект на Европейската комисия се проучват още възможности за намаляване на отделянето на пластмасови микрочастици във водната среда.

В какви типични потребителски продукти могат умишлено да се добавят пластмасови микрочастици? 

Умишлено добавени пластмасови микрочастици се използват в редица продукти, продавани на пазара на ЕС, като например в някои козметични продукти, продукти за лична хигиена, детергенти, почистващи препарати, бои, продукти, използвани в петролната и газовата промишленост, и като средство за абразивно обструйване.

В потребителските продукти пластмасовите микрочастици са най-добре познати като абразивни (напр. ексфолиращи и полиращи средства в козметиката, известни като микрогранули), но могат да имат и други функции, като контролиране на вискозитета (дебелината), външния вид и издръжливостта на продукта.

Освен това ECHA разглежда също продукти, които умишлено освобождават пластмасови микрочастици като част от своята функция, например гранули за подхранване, използвани в селското стопанство.

Как те потенциално допринасят за замърсяването на околната среда?

Приблизително 2 до 5% от всички произведени пластмаси попадат в океаните. Някои от тях са под формата на пластмасови микрочастици.

Понастоящем се счита, че пластмасовите микрочастици, които се прибавят умишлено към продуктите, представляват само сравнително малка част от всички тези, които се попадат в морето. Те обаче могат да причинят проблеми нагоре по веригата в нашите вътрешни води и почви. В отговор на това няколко държави, включително някои държави – членки на ЕС, предприеха действия за ограничаване на тяхната употреба.

Подготвят се предложения за ограничения

През януари 2018 г. ECHA обяви, че ще проучи необходимостта от ограничение в целия ЕС за предлагането на пазара или употребата на „умишлено добавени‟ пластмасовите микрочастици в продукти или употреба, която „умишлено освобождава‟ пластмасови микрочастици частици в околната среда.

Като първата стъпка от това проучване, Агенцията отправи покана за представяне на доказателства и информация за умишлено добавени пластмасови микрочастици. Тази покана е предназначена да събере информация за всички възможни умишлени употреби на пластмасовите микрочастици в продуктите. Събраната информация ще се използва, за да се определи дали тези употреби представляват риск и да се прецени социално-икономическото въздействие на всяко потенциално ограничение.

През май 2018 г. се проведе семинар на заинтересованите страни, на който бяха обсъдени ключови въпроси, свързани с ограничаването. Като продължение на семинара, през юли 2018 г. ECHA публикува бележка относно идентифицирането на веществата и потенциалния обхват на ограничаването на употребата на пластмасовите микрочастици.

На 28 март бе открита процедура за покана за представяне на доказателства, която бе закрита на 11 май 2018 г.