Мастила за татуировки и перманентен грим

Татуировките са популярна форма на бодиарт — 12 % от европейците имат татуировки. Те се правят чрез инжектиране на оцветени мастила в кожата, които оставят постоянен отпечатък. Рисковете за здравето вследствие на използването на мръсни игли вече са обект на изследване, но са възможни и други проблеми, свързани с химичните вещества. Мастилата за татуировки и перманентен грим, например мастила за очна линия, са смес от няколко химикала. Тъй като тези химикали могат да останат в тялото за цял живот, това може да означава също дългосрочна експозиция към потенциално вредни съставки в продуктите за татуировки и перманентен грим. Такива химикали могат да доведат до неблагоприятни последици за здравето, но за последствията от тяхното използване се знае малко.

Какво представляват мастилата за татуировки и перманентен грим?

Татуировки се правят чрез пробиване на външния слой на кожата с игла и инжектиране на мастило в зоната под нея, за да се създаде рисунък. Най-горният слой на кожата — епидермисът — се регенерира непрекъснато, затова за да се постигне трайност на татуировката, мастилото се инжектира във втория, по-дълбок слой на кожата — дермиса.

Перманентният грим е подобен на татуировка, но е предназначен да наподобява грим.

Защо ECHA разглежда мастилата за татуировки и перманентен грим?

Мастилата за татуировки и перманентен грим могат да съдържат опасни вещества, за които е известно или се подозира, че причиняват рак, генетични мутации, токсични ефекти върху репродуктивната способност, алергии или други неблагоприятни ефекти при животни и хора.

Поради липсата на информация за мастилата за татуировки и перманентен грим Европейската комисия поиска ECHA да оцени рисковете за човешкото здраве от веществата в мастилата за татуировки и да проучи необходимостта от ограничаване на тяхната употреба в ЕС.

В анализа си ECHA се спира не само на рисковете за здравето на човека, но и на наличието на по-безопасни алтернативи. Агенцията проучва също социално-икономическото въздействие от тяхното ограничаване, например чрез ефекта върху работните места в сектора на производството и услугите.

ECHA разглежда веществата, за които е известно, че се използват в мастила за татуировки и перманентен грим, които биха могли да са опасни за човешкото здраве, както и веществата, чиято употреба бихме искали да предотвратим в бъдеще. Специално внимание се обръща на вещества, които причиняват рак, които са мутагенни и токсични за репродукцията, сенсибилизатори, както и на други вещества в резолюцията на Съвета на Европа относно изискванията и критериите за безопасност на татуировките и перманентния грим.

Тази дейност се основава на предишни доклади, изготвени от Европейската комисия и Съвета на Европа.

Как се регулират в ЕС мастилата за татуировки и перманентен грим?

В ЕС няма специфично законодателство по въпроса, но седем държави членки са разработили собствени закони въз основа на резолюцията на Съвета на Европа от 2008 г. относно безопасността на татуировките и перманентния грим или въз основа на предшестващата я резолюция от 2003 г. Отделно, мастилата за татуировки попадат в обхвата на Директивата относно общата безопасност на продуктите по отношение на задължението на производителя да не осигурява опасен продукт; Регламента относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) по отношение на етикетирането на продукти, които съдържат класифицирани вещества, надвишаващи пределните стойности за класификация; и REACH по отношение на изискванията за регистрация и предоставянето на информация.

Тъй като много от опасните вещества може да са налични в  мастилата за татуировки или перманентен грим в малки количества, задълженията съгласно CLP и REACH могат да не се прилагат.

Какви са текущите задължения на потребителите надолу по веригата и на доставчиците във веригата на доставки на мастила за татуировки и перманентен грим?

Потребителите надолу по веригата — включително формулатори на смеси — имат конкретни задължения съгласно REACH по отношение на произвежданите от тях мастила за татуировки и мастила за перманентен грим. Формулаторите на мастила за татуировки трябва да посочат на производителите и вносителите съставките в своите продукти, така че те да бъдат взети под внимание при спазването на изискванията за регистрация. Ако регистрантите не са обхванали употребата в мастила за татуировки и формулаторите  използват дадено регистрирано опасно вещество в количество от или над един тон, те трябва да извършат оценка за безопасността на химичното вещество на потребител надолу по веригата, за да покажат, че веществото може да се използва безопасно в мастила за татуировки и перманентен грим.

Също така дружество, която продава опасни вещества или смеси на друго дружество, трябва да предостави на купувача информационен лист за безопасност на продукта. Информационният лист за безопасност указва как да се използва веществото безопасно, като дава информация за свойствата на веществото или сместа, за опасностите от него, както и инструкции за боравене, изхвърляне и транспорт и препоръчителни мерки за първа помощ, пожарогасене и контрол на експозицията.

Производителите на отделни вещества — в количества от или над един тон на година — трябва да изпълнят изискванията на REACH; химикалът трябва да бъде регистриран в ECHA, а подаденото регистрационно досие трябва да съдържа данни за опасните свойства на веществото. След това ECHA може да предприеме действия за контролиране на употребата на химикала, в случай че той е опасен. Регламентът се прилага за всички химикали, а не само за използваните в мастила за татуировки и перманентен грим.

На последно място, производителите, вносителите и потребителите надолу по веригата трябва да класифицират веществата и смесите съгласно критериите на Регламента CLP и да гарантират, че са спазени изискванията за етикетиране и опаковане за опасни химични продукти. Всяко вещество, класифицирано като опасно и пуснато на пазара в самостоятелен вид или смес, трябва да бъде нотифицирано пред ECHA.

Каква е следващата стъпка, след като ECHA приключи своя анализ на мастилата за татуировки?

ECHA и нейните партньори разгледаха риска от определени вещества в мастилата за татуировки и перманентен грим и стигнаха до заключението, че е необходимо ограничаване. Предложението беше подадено през октомври 2017 г.

Сега предстои научните комитети на ECHA да проверят дали е подадена цялата необходима информация. Ако предложението премине проверката за съответствие, ще започне публична консултация, в която всеки може да изпрати коментари по предложението.  Научните комитети на ECHA ще разгледат представените доказателства и ще изготвят становище дали веществата следва да бъдат ограничени. Научните становища и съпътстващите документи се изпращат на Европейската комисия и се публикуват на уебсайта на ECHA. В срок от три месеца Европейската комисия решава дали да ограничи употребата на химикалите. Ако решението потвърди ограничаването, то ще влезе в сила след консултация със Световната търговска организация (СТО), гласуване от страна на държавите членки и внимателно разглеждане от страна на Европейския съвет и Парламента.

Това е дълъг процес, който отнема около 2 до 2,5 години от установяването на съответствие, но гарантира, че всички решения се основават на базата на солидни налични научни доказателства и съвети от експерти в научната общност.

Трябва ли да се притеснявам за моите татуировки?

Оценката на научните комитети на ECHA продължава и още не е постигнато становище.

Ако се реши, че е необходимо ограничаване, определено има смисъл да разговаряте със своя татуист, преди да си направите нови татуировки. Татуистите трябва да пазаруват от източник, който отговаря на изискванията на REACH и да са в състояние да дискутират с вас химикалите, които инжектират в кожата ви.

Ако имате притеснения относно татуировките си в момента, можете да се обърнете към вашия лекар за съвет. Ако обмисляте премахването на татуировка, трябва да имате предвид, че лазерното отстраняване е процедура, при която пигментите и други вещества се раздробяват на по-малки частици — те могат да съдържат вредни химикали, които след това свободно да циркулират в тялото ви.

Ако желаете да си направите нова татуировка, направете проучване не само за уменията на татуистите и за мерките, които те вземат за предотвратяване на инфекции, но и за използваните от тях мастила. Съберете информация и не се страхувайте да задавате въпроси!

Вашите татуисти трябва да са в състояние да ви предоставят подробна информация за използваните мастила, включително за източниците, възможните рискове за здравето и спазването на съответните законови и подзаконови нормативни актове.

Например трябва да можете да проследите мастилата до надежден доставчик или да проверите продуктите в действащо национално законодателство (в Белгия, Франция, Германия, Нидерландия, Словения, Испания, Швеция, Норвегия и Лихтенщайн) или в препоръките на резолюцията на Съвета на Европа относно безопасността на мастилата за татуировки и перманентен грим.

Бихте могли да направите справка в Системата на ЕС за бърз обмен на информация за опасни нехранителни стоки (RAPEX) за мастила, за които е докладвано, че са представяли сериозни рискове в миналото, или да се свържете с националната агенция, отговаряща за прилагането на законодателството за химикали или мастила за татуировки.

Може би е добра идея да запазите информация за използваното мастило за татуировки, в случай че развиете реакция извън нормалния оздравителен процес. Свържете се с вашия лекар незабавно, ако имате медицински проблеми или проявите симптоми, които изглеждат необичайни.

Further information
ECHA
European Commission
External links