Най-нови научни въпроси

 

Във всички организми хормоните свързват нервната система и телесни функции като растеж и развитие, имунитет, метаболизъм, репродуктивна способност и поведение. Химичните вещества, нарушаващи функционирането на ендокринната система („ендокринни дисруптори") могат да въздействат върху хормоналната система, и по такъв начин да имат вредно отражение както върху човека, така и върху дивата природа.

Вещества, взаимодействащи с хормоналната система, но без вредни ефекти, се наричат „хормонално активни" или „ендокринно активни" вещества. Но разделителната линия между ендокринната активност и нарушаването на функциите на ендокринната система не винаги е отчетлива, защото в някои случаи ефектът става очевиден едва след известно закъснение.

За широк кръг вещества, естествени или създадени от човека, се счита, че водят до нарушения в ендокринната система. Понякога ефектите, предизвикани от вещество, смущаващо ендокринната система, могат да се установят едва след продължителна експозиция. Така например, експозиция на плода в матката с вещество, нарушаващо функционирането на ендокринната система, може да се отрази върху здравето на вече възрастния човек, а вероятно и върху следващите поколения.

В дивата природа, ефекти, които могат да бъдат свързани с нарушения на ендокринната система, са наблюдавани в мекотели, ракообразни, риби, влечуги, птици и млекопитаещи, в различни части на света. При някои видове увреждането на репродуктивните способности е довело до намаляване на популацията.

При хората епидемиологичните изследвания са показали, че веществата, нарушаващи функционирането на ендокринната система, може би са отговорни за промените в здравословното състояние през последните десетилетия. Те включват намаляване на броя на сперматозоидите и увеличаване на случаите на деца от мъжки пол с увредени полови органи и нарастване на определени типове ракови заболявания, за които е известно, че се хормонално зависими. Някои по-дискусионни публикации посочват влошено развитие на нервната система и сексуалното поведение.

Съгласно регламента REACH веществата, нарушаващи функционирането на ендокринната система, могат да се идентифицират като особено опасни, заедно с химичните вещества, за които е известно, че предизвикват рак, мутации и са токсични за репродуктивните способности. Целта е тяхната употреба да се намали и впоследствие да бъдат заместени с по-безопасни алтернативи.

Съгласно Регламента за биоцидите не се одобряват активни вещества, за които се счита, че притежават свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система, освен в случаите, когато е доказано, че рискът от експозиция на въздействието на активното вещество е незначителен, или когато са налице доказателства, че активното вещество е от съществено значение за предотвратяване или контрол на сериозна заплаха за здравето на хората, здравето на животните или за околната среда.

Ръководство за определяне на веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система

Европейската комисия възложи на ECHA и Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) да изготвят, с подкрепата на Съвместния изследователски център (СИЦ), общо ръководство за прилагане на основаните на опасността критерии за идентифициране на вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, в контекста на Регламент (ЕО) № 1107/2009 относно продуктите за растителна защита и Регламент (ЕС) № 528/2012 относно биоцидите.

Ръководството е публикувано в бюлетина на ЕОБХ.

Categories Display