Глифозат

Глифозатът е едно от най-широко използваните активни вещества в пестицидите за предотвратяване на растежа на нежелана растителност около засадени култури или за премахване на растения или части от растения. Тези вещества често се наричат „хербициди“ или „унищожители на плевели“.

Глифозатът се използва в земеделието и градинарството за борба с плевели преди засаждането. Когато се отглеждат генетично модифицирани растения с устойчивост към глифозат, веществото се използва и след засаждане за премахване на плевели, израснали между културите. Тази практика обаче не се прилага в Европейския съюз.

 

Какво прави ЕСНА във връзка с глифозата?

ЕСНА управлява законодателството относно класификацията и етикетирането на вещества и смеси. Законодателството регламентира начина, по който веществата се оценяват и етикетират въз основа на опасните свойства, които може да имат — например отрови, запалими вещества, корозивни вещества и пр.

За някои вещества, като пестицидите, решение за класификацията може да се вземе на равнището на ЕС и то да е приложимо на цялата територия на Европа. На практика това означава, че е задължително да се постави съответно етикетиране, което да предупреждава потребителите за всеки продукт, съдържащ това вещество.

Федералният институт на Германия за безопасност и здраве на работното място (BAuA) предложи глифозатът да има допълнителна хармонизирана класификация за специфична токсичност за определени органи след повтаряща се експозиция (в допълнение към съществуващите хармонизирани класификации). Както е предвидено от законодателството в областта на КЕО, ЕСНА покани заинтересованите страни да коментират това предложение в рамките на обществена консултация, която приключи на 18 юли 2016 г. 

На получените от ЕСНА коментари отговори германският орган. Впоследствие Комитетът за оценка на риска (КОР) при ЕСНА обсъди предложението за хармонизирана класификация по време на две последователни заседания — през декември 2016 г. и през март 2017 г. — и изготви свое независимо научно становище. 

КОР е научен комитет, в чийто състав влизат експерти, посочени от държавите — членки на Европейския съюз, и назначени от ЕСНА. Те разгледаха всички относими данни, включително предоставените от трети страни. КОР взе предвид и ключовата информация, анализирана преди това от други органи, както и различните мнения относно начина на оценяване на някои от тези изследвания.

На 15 март 2017 г. КОР се съгласи да запази хармонизираната класификация на глифозат като вещество, причиняващо сериозно увреждане на очите и токсично за водните животни с дългосрочни ефекти. На 15 юни КОР предаде независимото си научно становище на Европейската комисия относно това дали присъщите свойства на глифозат отговарят на законовите критерии за класификация, определени в Регламента за класификация, етикетиране и опаковане (CLP). Приетото становище, както и допълнителна информация относно процедурата за хармонизирана класификация са предоставени чрез посочените по-долу линкове.

Оценката на КОР и ЕСНА се основава единствено на опасните свойства на веществото — може ли веществото да доведе до вредни последици? При нея не се взема под внимание риска, нито степента, в която хората и околната среда са изложени на веществото. Това зависи разбира се от начина, по който веществото се използва, и от употребеното количество. Ето защо тези подробни рискове се разглеждат конкретно за всеки отделен случай съгласно приложимото законодателство. В случая с глифозат това е законодателството за пестицидите. Това законодателство — известно като Регламента относно продуктите за растителна защита — се управлява от Европейската комисия и Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ). Допълнителна информация относно въпросите, свързани с риска и експозицията, е предоставена на посочените по-долу препратки.

Откъде идват научните данни и може ли да ги видя?

При извършването на своите оценки регулаторните агенции като ЕСНА разчитат на комбинация от данни от токсикологични проучвания, които може да са или да не са публикувани.

Съгласно законодателството на ЕС има законово изискване за предприятията от сектора да гарантират безопасната употреба на химическите вещества, които пускат на пазара. Те са длъжни следователно да провеждат (еко)токсикологични изследвания за установяване на опасните свойства на тези вещества. Тези изследвания се заплащат от предприятията.

Специализираните лаборатории, които обикновено провеждат тези изпитвания за предприятията от сектора, са длъжни да спазват стриктните указания, изложени в законодателството на ЕС, и съответните ръководни документи. Изследванията трябва да се извършват в съответствие с одобрената методология и да отговарят на изискванията за качество (технически предписания на ОИСР или еквивалентни и добра лабораторна практика). Използваната процедура е същата, каквато се използва например за лекарствата.

Готовите доклади от тези изследвания се предоставят на съответните регулаторни органи, включително на Комитета за оценка на риска на ЕСНА, за проверка на информацията.

Становището на КОР за класификацията на глифозат и отговорите на получените коментари вече са публикувани в уебсайта на ЕСНА. Докладът за хармонизираната класификация (CLH), включващ резюме на изследванията, предоставен от германския компетентен орган, както и коментарите, направени по време на обществената консултация, също са достъпни там.

Решение на държавите — членки на ЕС

След като беше прието, становището на КОР беше изпратено на Европейската комисия. Съвместно с държавите членки Комисията реши да поднови одобрението за употребата на глифозат като активно вещество в продукти за растителна защита за срок от пет години (до 15 декември 2022 г.).

Решението е взето от експерти на държавите — членки на ЕС, на 27 ноември 2017 г. и е прието от Комисията на 12 декември 2017 г.

Чувал съм за различни научни оценки на глифозат — защо те си противоречат?

Има няколко скорошни доклада относно глифозат. В зависимост от избрания подход и начина, по който се разглеждат данните, се стига до различни заключения. Това не е необичайно — тълкуването и претеглянето на научните данни изисква преценка. Наличните данни от последните докладчици са взети предвид и от Комитета за оценка на риска на ЕСНА, състоящ се от независими експерти от държавите — членки на ЕС.

ЕСНА прие независимо научно становище относно необходимостта от хармонизирана класификация на глифозат въз основа на критериите за опасност, посочени в Регламента за класификация, етикетиране и опаковане. Както беше вече посочено, ЕСНА оценява присъщите опасни свойства на глифозат, а не рисковете, свързани с отделни случаи на употребата му. Тези рискове, като например рисковете от употреба на продукти, съдържащи глифозат, се оценяват съгласно Регламента относно продуктите за растителна защита.

 

News from ECHA

European Food Safety Authority (EFSA) links

External links