Институции и органи на ЕС

ECHA в качеството си на агенция на ЕС е обект на публичното право на ЕС, но функционира независимо от институциите на ЕС (Съвета, Парламента, Комисията и др.) и има собствена правосубектност. Комисията обаче е ключова заинтересована страна за ECHA на институционално равнище и партньор при изпълнението на нейния мандат.

Като "пазител на Договорите" Комисията отговаря за правилното прилагане на правото на ЕС, а оттам и на основополагащите регламенти на ECHA, и има правомощия за надзор при използването на обществени ресурси от страна на Агенцията, например като изпълнява ролята на вътрешен одитор на Агенцията. Комисията също притежава три места с право на глас в Управителния съвет на Агенцията и предлага три места без право на глас за физически лица от заинтересовани страни.

Ролята на Комисията

Комисията отговаря за актуализиране и допълване на регламентите на ЕС, с които се определя мандатът на ECHA (REACH/CLP/биоциди/PIC), и е натоварена с преки задачи, свързани с няколко процеса относно тези регламенти, включително вземане на решения относно ограничаването на специфични опасни химични вещества; или идентифициране на вещества, за които следва да се издава разрешение. Освен това тя взема решения относно предоставянето на разрешения съгласно регламента REACH и регламента за биоцидите.

В допълнение към това Комисията може да отправя искания към ECHA да изготвя предложения за ограничаване на химични вещества или предложения да бъдат идентифицирани като пораждащи сериозно безпокойство вещества и също така може да взема решения за идентифициране на пораждащи сериозно безпокойство вещества и относно оценката на регистрационни досиета и вещества, ако Комитетът на държавите членки на ECHA не може да достигне единодушно съгласие.

Паралелно с тези задачи Комисията също така изготвя необходимото законодателство с цел привеждане в действие на разпоредбите, например:

  • регламент относно таксите, в който се определят таксите, които следва да се заплащат от промишлеността за дейности, свързани с REACH и биоцидите, например заявления за регистрация и разрешение;
  • два регламента относно договореностите за Апелативния съвет на ECHA; и
  • регламент относно методите на изпитване.

В по-общ план Комисията е натоварена със задачата да разработва и провежда преговори по предложения за политика на ЕС относно управлението на рисковете и опасностите, свързани с химичните вещества, и в това отношение може да отправя искания до агенцията да представя научни съвети, включително в подкрепа на международните дейности на ЕС..

В своите изпълнителни задачи Комисията се подпомага от комитети или други групи, съставени от представители на държавите членки.

Генерални дирекции (ГД) на Европейската комисия и ECHA

ECHA поддържа контакт с различни ГД на Комисията и е в тясна връзка с ГД "Предприятия и промишленост" и с ГД "Околна среда" ― също носещи отговорност за Регламентите за REACH и CLP.

ГД "Предприятия и промишленост" е водещата за агенцията ГД по институционални  както и по административни въпроси, включително бюджетни въпроси и въпроси, свързани с персонала, повдигнати пред други служби на Комисията. Тя отговаря също за няколко законодателни актове на ЕС, съдържащи връзки към политиката в областта на химикалите (напр. относно торове,  препарати, експлозиви). .

DG ENV (ГД "ОКОЛНА СРЕДА") отговаря за регламентите за биоцидите и PIC и ръководи дейността на ЕС в областта на международната политика за химикалите (напр. ОИСР, Стокхолмската и Ротердамската конвенции, SAICM).

ECHA също така поддържа тясно сътрудничество със Съвместния изследователски център (JRC) на Комисията по въпроси, свързани с оценката на риска от наноматериалите, програмата за преглед на оценката на риска от биоцидите и дейностите в областта на разработването и валидирането на алтернативи на методите за изпитване върху животни.

Разнообразното взаимодействие между ECHA и Комисията допринася за ежедневния контакт на всички йерархични равнища и в различен контекст ― независимо дали на неофициално работно равнище, като част от официални регулаторни дейности, или в административната област.

Европейският парламент и ECHA

Като част от законодателната власт на ЕС Европейският парламент отговаря за вземането на решения относно съдържанието и окончателното приемане на законодателството, регулиращо и насочващо дейността на ECHA. (Това се извършва заедно със Съвета чрез процес, познат като обикновена законодателна процедура.)

Европейският парламент е и част от бюджетния орган на ЕС и като такъв взема решения относно проектобюджета на Агенцията (доколкото той не се покрива с приходи от събрани такси), също така издава и "освобождаване от отговорност" или окончателно одобрение на бюджета на Агенцията за дадена година (след проведен одит и приключване на годишните отчети).  Възможно е въпросите, свързани с бюджета на агенцията, да се разглеждат от бюджетната комисия (BUDG) и комисията по бюджетен контрол (CONT) на Парламента.

Всички въпроси, свързани със съдържанието на дейността на ECHA, се разглеждат в Парламента от комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI), с която изпълнителният директор на Агенцията обменя мнения всяка есен.  ECHA може също да бъде поканена да присъства и на други заседания на комисията, когато това е уместно за дискусиите на комисията.

Европейският парламент назначава две независими лица в Управителния съвет на ECHA. В допълнение към това комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните може да определи неофициално звено за връзка с цел редовно осъществяване на контакт с Агенцията. Агенцията също взаимодейства по определени въпроси с отделни членове на Европейския парламент във връзка с конкретни области от своята дейност.

Съветът на Европейския съюз и ECHA

Като част от законодателната власт на ЕС Съветът на Европейския съюз отговаря за съдържанието и окончателното приемане на законодателството, регулиращо и насочващо дейността на ECHA. (Това се извършва заедно с Парламента чрез процес, познат като обикновена законодателна процедура.)

Съветът е и част от бюджетния орган на ЕС и като такъв взема решения относно проектобюджета на Aгенцията (доколкото той не се покрива с приходи от събрани такси) и дава препоръки на Европейския парламент по отношение на издаването на "освобождаване от отговорност" или окончателно одобрение на бюджета на агенцията за дадена година (след проведен одит и приключване на годишните отчети). 

Съветът също отговаря за назначаването на членове на Управителния съвет на ECHA, номинирани от всяка държава членка, както и членовете на държавата членка и Комитетът по биоцидите.

Други децентрализирани агенции на ЕС

ECHA сътрудничи редовно с други децентрализирани агенции на ЕС по въпроси от общ интерес, когато това е свързано със съответните им задължения. ECHA също е сключила меморандуми за разбирателство с няколко агенции, за да поощри това сътрудничество: по-специално чрез усилия за обмен на информация; по-добро взаимно разбирателство и засилено сътрудничество и, когато е приложимо, чрез съвместни проекти.

ECHA също си сътрудничи с други агенции чрез участие в мрежи на ръководители на агенции на ЕС и ръководители на администрации. Тези форуми на агенциите работят за насърчаване на сътрудничеството, координацията и обмена на знания и най-добра практика по въпроси от общ интерес за администрацията и управлението на агенциите на ЕС. ECHA ще координира мрежите до март 2012 г. и до март 2013 г. ще остане част от така наречената Тройка на агенциите, която подкрепя координирането на мрежите и гарантира непрекъснатост на дейността в едногодишния период на координиране.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)