Международно сътрудничество

Въпреки че Европейският съюз твърди, че има най-амбициозното законодателство в областта на химикалите в света, той все пак не е сам в стремежа си да намали риска и да направи употребата на химикали по-безопасна. Регулаторите могат да се учат един от друг и да работят заедно за хармонизиране на управлението на химикалите в различни части на света. ECHA споделя опита си с увеличаващия се брой регулаторни органи в държавите, които приемат законодателства за безопасност на химикалите, които отговарят на регламентите REACH, CLP, регламента за биоцидите и PIC. Нашите дейности допринасят за подобряване на качеството на подаваните данни и класификацията и етикетирането, като по този начин позволяват безопасното производство и употреба на химикали, както и дават възможност на участници от трети страни да определят и работят с химикали, пораждащи безпокойство.

Международните дейности на ECHA са съсредоточени в следните пет области:

  • работа, свързана с ОИСР
  • Многостранна работа по безопасност на химикалите
  • Подкрепа за политиките в областта на външните отношения на ЕС
  • Сътрудничество с партньорски регулаторни агенции
  • Повишаване на осведомеността за ключови държави извън ЕС

Взаимоотношения на ECHA в световен план извън ЕС

 

Related document

 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)