Стажове

ECHA търси наскоро завършили образованието си специалисти, които желаят да участват със своя принос в ежедневната работа на Агенцията.

Ежегодно се предлагат до 20 места за дипломирани стажанти в научни области, включващи химия, токсикология, биология, екологични науки и технологии и административни дейности, включващи право, комуникации, финанси, човешки ресурси и ИКТ. Стажовете обикновено започват в началото на март или септември.

Схемата за стажове е предназначена за:

  • наскоро завършили университет и притежатели на техническа или професионална квалификация на еквивалентно ниво в области, свързани с приложимото законодателство за химикалите или други области, свързани с административни задачи на институция на ЕС;
  • служители в държавния или частния сектор, ангажирани с работа след дипломирането в области, свързани с приложимото законодателство за химикалите.

Събеседвания с бивши стажанти


Продължителност

Стажовете са с продължителност от три до шест месеца, като не се допуска удължаване след изтичане на шестмесечния срок.

Субсидии

В рамките на схемата за дипломирани стажанти се отпускат безвъзмездни средства в приблизителен размер от 1300 евро.

Стажантите, които продължават да получават възнаграждение от своите работодатели или други безвъзмездни средства или плащания, имат право да получават безвъзмездни средства от ECHA само ако получаваната от тях сума е по-малка от посочената по-горе. В такъв случай на стажантите се изплаща сума, равна на разликата между техния доход и размера от отпуснатите от ECHA безвъзмездни средства.

Стажантите, които са заети по трудово правоотношение, трябва да предоставят декларация за трудовото си възнаграждение, разноските и надбавките, подписана от техния работодател.

Критерии за допустимост

За да кандидатствате за стаж след завършено образование, вие трябва:

  • да сте гражданин на една от държавите членки на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство (Норвегия, Исландия, Лихтенщайн). Гражданите на страните кандидатки, които се подпомагат чрез предприсъединителни стратегии, също могат да бъдат приети на стаж в зависимост от наличността на бюджетни средства и капацитета на ECHA да ги приеме. Могат да бъдат приети и ограничен брой граждани на страни извън ЕС;
  • да ползвате английски език, тъй като това е работният език на ECHA;
  • да имате университетска степен или еквивалентно образование или следдипломен трудов опит в области, свързани с ECHA;

Ще бъдете поканени на телефонно и/или присъствено интервю, ако кандидатурата Ви е избрана.

Стажантите не се осигуряват срещу болест. Преди началото на Вашия стаж трябва да докажете, че имате осигуряване или застраховка срещу болест и злополука, валидни във Финландия.

Стажове не се предлагат на кандидати, които вече са били стажанти или служители на европейска институция или орган или са работили за ECHA като членове на временно нает персонал, изследователи или вътрешни експерти в продължение на повече от осем седмици.

 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)