Процедура по набиране

Всички свободни работни места се публикуват на уебсайта на ECHA. Трябва да подадете пълното заявление за работа до крайната дата.

Всички отговарящи на изискванията заявления се разглеждат от една комисия по подбор съобразно критериите, посочени в обявата за свободно работно място. Тази комисия избира най-подходящите кандидати по обективен, безпристрастен и прозрачен начин, и ги кани на интервю.

Интервю и писмен тест

Следващият етап се състои от интервю, провеждано от комисията по подбор, назначена за провеждане на всяка процедура по подбор. Комисията оценява кандидатите съобразно критериите, посочени в обявата за свободно работно място.

Интервюто се провежда на английски език, но може да бъдат проверени и познанията на кандидата по други езици. Говорещите английски като роден език могат да очакват да бъдат проверени и уменията им по техния втори език.

Наред с интервюто кандидатите полагат писмен тест по английски език в експертната област, изисквана за съответния профил.

Списъци с резерви

След провеждане на интервютата и писмените тестове комисията по подбор изготвя списък с резерви с най-подходящите кандидати. ECHA може да наеме служители от списъка с резерви във всеки момент в срока на валидност на списъците, който обикновено е две години с възможност за удължаване с една година.

Трябва да имате предвид, че включването в списъка с резерви не гарантира наемане на работа.

Процедурата по подбор може да продължи до шест месеца от крайната дата за подаване на заявления до одобряването на списъка с резерви.

Кандидатите могат да поискат преглед на решението в срок от десет дни от датата, на която са уведомени за него. Освен това те могат да го обжалват в срок от три месеца. Както всички граждани на ЕС, кандидатите могат да подават и жалби пред Европейския омбудсман.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)