Персонал

ECHA предлага основно два вида длъжности: за срочно наети служители и договорно наети служители.

Срочно наети служители

Длъжностите за срочно наети служители са класифицирани в две функционални групи съобразно характера и значимостта на изпълняваните функции:

  • функционална група „администратори" (AD), която се състои от дванадесет степени от AD 5 до AD 16, съответстващи на технически, ръководни, експертни, езикови и научни функции;
  • функционална група „асистенти" (AST), която се състои от единадесет степени от AST 1 до AST 11, съответстващи на изпълнителски, технически и помощни функции.

По правило договор за назначаване на срочно нает служител се сключва за срок от пет години с възможност за подновяване за определен срок. При повторно подновяване договорът се сключва за неопределен срок.

Срокът за изпитване на срочно наетите служители е шест месеца.

Договорно наети служители

Длъжностите за договорно наети служители са класифицирани в четири функционални групи съобразно изпълняваните функции и отговорности:

  • функционална група I съответства на функции по административно обслужване;
  • функционална група II съответства на секретарски функции;
  • функционална група III съответства на изпълнителни функции, изготвяне на проекти и счетоводство;
  • функционална група IV съответства на административни, консултантски и езикови функции.

Срокът на действие на договорите, сключвани с договорно наети служители, е максимум три години с възможност за подновяване за определен срок. При повторно подновяване договорът се сключва за неопределен срок.

Договорно наетите служители, наети за повече от една година, се назначават на срок за изпитване от девет месеца.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)