Критерии за допустимост

Кандидатът трябва:

  • да е гражданин на една от държавите-членки на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство (Норвегия, Исландия, Лихтенщайн);
  • да ползва английски език, тъй като това е работният език на ECHA;
  • да има подробни познания по един от официалните езици на ЕС и задоволителни познания по друг официален език на ЕС;
  • да предостави подходящи препоръки, свидетелстващи за пригодността му да изпълнява длъжността;
  • да се ползва с пълен обем граждански права;
  • да е изпълнил всички задължения, предвидени в законодателството във връзка с отбиването на военната служба;
  • да е физически годен да изпълнява задълженията си.

Професионални квалификации

Кандидатите трябва да притежават изискваното равнище на образование и професионален опит, посочено в обявата за свободно работно място.

Ще се приемат само квалификации, издадени или признати като равностойни от органи на държави-членки на ЕС или на ЕИП.

Професионалният опит се отчита от датата, на която кандидатът е придобил минималната квалификация, изисквана за достъп до съответния профил.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)