Om PIC-förordningen

Förordningen om förhandsgodkännande (PIC, förordning (EU) 649/2012) reglerar import och export av vissa farliga kemikalier samt skyldigheterna för företag som önskar exportera kemikalier till länder utanför EU. Den ska främja ett delat ansvar och samarbete i den internationella handeln med farliga kemikalier och skydda människors hälsa och miljön genom att information lämnas till utvecklingsländerna om hur farliga kemikalier kan lagras, transporteras, användas och omhändertas på ett säkert sätt.

Denna förordning genomför Rotterdamkonventionen om förfarandet för förhandsgodkännande i EU för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel.

PIC-förordningen gäller för kemikalierna i bilaga I, som är förbjudna eller underkastade stränga restriktioner och innehåller industrikemikalier, bekämpningsmedel och biocider, till exempel bensen, kloroform, atrazin och permetrin. Export av dessa kemikalier omfattas av två typer av krav: exportanmälan och uttryckligt medgivande.

PIC-förordningen gäller också kemikalier som inte får exporteras enligt bilaga V och alla kemikalier vid export när det gäller deras förpackning och märkning, som måste följa relevant EU-lagstiftning.

Kemikalier i droger, radioaktiva material, avfall, kemiska vapen, livsmedel och livsmedelstillsatser, foderråvaror, genetiskt modifierade organismer och läkemedelsprodukter (med undantag av desinfektionsmedel, insekticider och parasitmedel) regleras i annan EU-lagstiftning och omfattas därför inte av PIC‑förordningens tillämpningsområde.

Förordningen gäller dessutom inte för kemikalier som exporteras eller importeras för forskning eller analys, förutsatt att kvantiteterna sannolikt inte påverkar människors hälsa eller miljön och att de inte överstiger 10 kg från varje enskild exportör till varje enskilt importerande land per kalenderår.

PIC-förordningen började gälla den 1 mars 2014. Sedan det datumet har Echa ansvaret för de administrativa och tekniska uppgifterna i samband med den nya förordningen. Kemikaliemyndighetens viktigaste uppgift blir att behandla och skicka exportanmälningar till de importerande länderna utanför EU och att underhålla en databas med de anmälningar och uttryckliga medgivanden som lämnas av de importerande länderna.
 
Echa ger också stöd samt teknisk och vetenskaplig vägledning åt industrin, åt de utsedda nationella myndigheterna både i EU och i tredje land och åt Europeiska kommissionen.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)