Förteckning över kemikalier: Bilaga I

PIC-förordningen gäller för en förteckning över uppgifter (för enskilda kemikalier eller grupper av kemikalier) som ingår i bilaga I, och för blandningar som innehåller dessa kemikalier i en sådan koncentration att märkning krävs enligt CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008 (oberoende av om andra ämnen förekommer) och för varor som innehåller dessa kemikalier i oreagerad form.

Förteckningen aktualiseras regelbundet till följd av lagstiftningsåtgärder inom EU och utvecklingen inom ramen för Rotterdamkonventionen. Den består av tre delar i vilka de olika skyldigheter som gäller för kemikalierna fastställs.

Del 1

Dessa uppgifter omfattas av exportanmälningsförfarandet. Här ingår alla de kemikalier som är förbjudna eller omfattas av stränga restriktioner i EU i minst en av de fyra underkategorierna för användning som fastställs i PIC-förordningen:

  • industrikemikalier för professionell användning
  • industrikemikalier avsedda för konsumenter
  • bekämpningsmedel som används som växtskyddsmedel
  • andra bekämpningsmedel som biocidprodukter.

Del 2

Förutom kravet på exportanmälan omfattas uppgifterna i del 2 dessutom av kravet att exportörens utsedda nationella myndigheter ska motta en förklaring från myndigheterna i det importerande landet som visar att dessa samtycker till importen. Detta kallas uttryckligt medgivande.

För dessa kemikalier ska PIC-anmälan enligt Rotterdamkonventionen göras, eftersom de är förbjudna eller underkastade stränga restriktioner i EU i någon av de båda kategorierna för användning som definieras genom Rotterdamkonventionen: bekämpningsmedel eller industrikemikalie.

Del 3

Kemikalierna i del 3 omfattas av kravet på exportanmälan och dessutom av kravet på uttryckligt medgivande, utom när ett importsvar offentliggörs i PIC-cirkuläret enligt Rotterdamkonventionen och vissa kriterier är uppfyllda.

Det rör sig om de kemiska ämnen som omfattas av PIC-förfarandet som beskrivs i Rotterdamkonventionen och förtecknas i bilaga III till själva konventionen.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)