Förfarande för exportanmälan

Exportörer som är baserade i en EU-medlemsstat ska anmäla att de tänker exportera vissa kemikalier till ett land utanför EU. Det gäller för de kemikalier som anges i bilaga I till PIC-förordningen. Exportörerna ska göra en anmälan till den utsedda nationella myndigheten i det land som exporten ska utgå från innan den första årliga exporten äger rum och före den första exporten varje efterföljande kalenderår.

Varje exportanmälan tilldelas ett unikt identifieringsnummer som kallas referensidentifieringsnummer. Det används till exempel för att underlätta tullkontroll vid export av de kemikalier som anges i bilaga I.

Anmälningens innehåll

De viktigaste uppgifterna som krävs för en exportanmälan är följande:

  • Ämnets, blandningens eller varans identitet. Det är typiskt EG‑numret, CAS‑numret och det kemiska namn som anges i förordningen.
  • Information om exporten, såsom ursprungsland, bestämmelseland, förväntat datum för den första årliga exporten, uppskattad mängd som ska exporteras, avsedd användning i bestämmelselandet och exportörens och importörens namn och adress.
  • Information om försiktighetsåtgärder som ska vidtas.
  • En sammanfattning av fysikalisk-kemiska, toxikologiska och ekotoxikologiska egenskaper.
  • Kemikaliens användningsområden i EU.
  • En sammanfattning av de rättsliga restriktionerna och anledningarna till dessa.

En fullständig förteckning över de uppgifter som krävs finns i bilaga II till PIC‑förordningen.

Avsikten att exportera en kemikalie som anges i bilaga I ska anmälas senast enligt följande schema:

  • 35 dagar innan exporten ska äga rum: Exportören ska anmäla det beräknade datumet för exporten till den utsedda nationella myndigheten i den medlemsstat där exportören är etablerad.
  • 25 dagar innan exporten ska äga rum: Den utsedda nationella myndigheten godkänner anmälan och vidarebefordrar den till Echa.
  • 15 dagar innan exporten ska äga rum: Echa skickar anmälan till den utsedda nationella myndigheten i det importerande landet utanför EU.

 

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)