Rapportering om informationsutbyte

I enlighet med PIC-förordningen ska Echa, Europeiska kommissionen och de utsedda nationella myndigheterna i medlemsstaterna lämna information om de kemikalier som omfattas av förordningen till myndigheterna i länder utanför EU.

Informationen kan vara vetenskaplig, teknisk, ekonomisk eller juridisk och kan vidare omfatta toxikologisk och ekotoxikologisk information samt säkerhetsinformation.

Vartannat år gör Echa en sammanfattning av den information som lämnats och lägger ut den på sin webbplats. Denna sammanfattning avser även de lagstiftningsåtgärder rörande kemikalier som omfattas av PIC och som har offentliggjorts, i enlighet med bestämmelserna i Rotterdamkonventionen.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)