Pictograme CLP

O pictogramă de pericol este o imagine de pe o etichetă, care cuprinde un simbol de avertizare și culori specifice, menite să ofere informații cu privire la efectele negative pe care le poate avea o anumită substanță sau un amestec asupra sănătății noastre sau asupra mediului. Regulamentul CLP a introdus în Uniunea Europeană un nou sistem de clasificare și etichetare a substanțelor chimice periculoase. De asemenea, pictogramele s-au schimbat și sunt conforme cu Sistemul global armonizat al Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Faceți clic pe pictograme pentru o descriere relevantă

 

Image Gas under pressure
Symbol: Gas cylinder
Image
 • Ce înseamnă?
  Conţine un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire.
  Conţine un gaz răcit; poate cauza arsuri sau leziuni criogenice.

  Exemple unde poate fi găsit
  Butelii de gaz

  Exemple de fraze de precauţie
  A se proteja de lumina solară
  Purtaţi mănuşi izolante împotriva frigului/echipament de protecţie a feţei/ochilor.
  Consultaţi imediat medicul.
 • Simboluri care urmează a fi eliminate:

  Nu există niciun simbol pentru această pictogramă de pericol.

 

Image Explosive
Symbol: Exploding bomb
Image
 • Ce înseamnă?
  Exploziv instabil
  Exploziv; pericol de explozie în masă
  Exploziv; pericol grav de proiectare
  Exploziv; pericol de incendiu, detonare sau proiectare
  Pericol de explozie în masă în caz de incendiu

  Exemple unde poate fi găsit
  Focuri de artificii, muniție

  Exemple de fraze de precauţie
  Procuraţi instrucţiuni speciale înainte de utilizare
  A nu se manipula decât după ce au fost citite şi înţelese toate măsurile de securitate
  A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe încinse. – Fumatul interzis
  Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei
  Utilizaţi echipamentul de protecţie individuală conform cerinţelor
  Risc de explozie în caz de incendiu
 • Simboluri care urmează a fi eliminate:

  Image
Image Oxidising
Symbol: Flame over circle
Image
 • Ce înseamnă?
  Poate provoca sau agrava un incendiu; oxidant.
  Poate provoca un incendiu sau o explozie; oxidant puternic.

  Exemple unde poate fi găsit
  Soluție de înălbire, oxigen în scopuri medicale
 • Exemple de fraze de precauţie
  A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe încinse. – Fumatul interzis
  Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei.
  Clătiţi imediat îmbrăcămintea contaminată şi pielea cu multă apă, înainte de scoaterea îmbrăcămintei.
 • Simboluri care urmează a fi eliminate:

  Image
Image Flammable
Symbol: Flame
Image
 • Ce înseamnă?
  Gaz extrem de inflamabil
  Gaz inflamabil
  Aerosol extrem de inflamabil
  Aerosol inflamabil
  Lichid şi vapori foarte inflamabili
  Lichid şi vapori inflamabili
  Solid inflamabil

  Exemple unde poate fi găsit
  Petrol lampant, benzină, acetonă
 • Exemple de fraze de precauţie
  Nu pulverizaţi deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere.
  A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe încinse. – Fumatul interzis
  Păstraţi recipientul închis etanş
  A se păstra la rece
  A se proteja de lumina solară
 • Simboluri care urmează a fi eliminate:

  Image
Image Corrosive
Symbol: Corrosion
Image
 • Ce înseamnă?
  Poate fi corosiv pentru metale
  Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor

  Exemple unde poate fi găsit
  Soluții pentru desfundarea scurgerilor, acid acetic, acid clorhidric, amoniac
 • Exemple de fraze de precauţie
  Nu inspiraţi praful/fumul/gazul/ceaţa/vaporii/spray-ul
  Spălaţi-vă … bine după utilizare
  Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei
  A se depozita sub cheie
  Păstraţi numai în recipientul original
 • Simboluri care urmează a fi eliminate:

  ImageImage
Image Health Hazard
Symbol: Exclamation Mark
Image
 • Ce înseamnă?
  Poate provoca iritarea căilor respiratorii
  Poate provoca somnolenţă sau ameţeală
  Poate provoca o reacţie alergică a pielii
  Provoacă o iritare gravă a ochilor
  Provoacă iritarea pielii
  Nociv în caz de înghiţire
  Nociv în contact cu pielea
  Nociv în caz de inhalare
  Dăunează sănătăţii publice şi mediului prin distrugerea ozonului din straturile superioare ale atmosferei

  Exemple unde poate fi găsit
  Detergenți pentru spălare, soluții pentru curățarea vasului de toaletă, lichide de răcire

  Exemple de fraze de precauţie
  Evitaţi să inspiraţi praful/fumul/gazul/ceaţa/vaporii/spray-ul
  A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate
  În caz de inhalare: transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus, într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie
  În caz de înghiţire: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine
  Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei.
  În caz de contact cu pielea: spălaţi cu multă apă şi săpun
  În caz de contact cu ochii: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
  A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.
 • Simboluri care urmează a fi eliminate:

  Image
Image Acute toxicity
Symbol: Skulls and Crossbones
Image
 • Ce înseamnă?
  Mortal în caz de înghiţire
  Mortal în contact cu pielea
  Mortal în caz de inhalare
  Toxic: în caz de înghiţire
  Toxic în contact cu pielea
  Toxic în caz de inhalare

  Exemple unde poate fi găsit
  Pesticide, produse biocide, metanol
 • Exemple de fraze de precauţie
  Spălaţi-vă … bine după utilizare.
  A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.
  În caz de înghiţire: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic
  Clătiţi gura
  A se depozita într-un recipient închis
  Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea.
  Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei.
  În caz de contact cu pielea: spălaţi uşor cu multă apă şi săpun
  Îndepărtaţi/scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată.
  Spălaţi îmbrăcămintea contaminată, înainte de reutilizare.
  Nu inspiraţi praful/fumul/gazul/ceaţa/vaporii/spray-ul.
  A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate
  Purtaţi echipament de protecţie respiratorie
  În caz de inhalare: transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus, într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie
  A se depozita sub cheie
 • Simboluri care urmează a fi eliminate:

  ImageImage
Image Serious health hazard
Symbol: Health hazard
Image
 • Ce înseamnă?
  Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii
  Provoacă leziuni ale organelor
  Poate provoca leziuni ale organelor
  Poate dăuna fertilității sau fătului
  Susceptibil de a dăuna fertilităţii sau fătului
  Poate provoca cancer
  Susceptibil de a provoca cancer
  Poate provoca anomalii genetice
  Susceptibil de a provoca anomalii genetice
  Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăţi de respiraţie în caz de inhalare

  Exemple unde poate fi găsit
  Terebentină, benzină, petrol lampant

  Exemple de fraze de precauţie
  În caz de înghiţire: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic
  NU provocaţi voma
  A se depozita sub cheie
  Nu inspiraţi praful/fumul/gazul/ceaţa/vaporii/spray-ul.
  Spălaţi-vă bine după utilizare
  A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.
  Consultaţi medicul, dacă nu vă simţiţi bine
  În caz de expunere: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic
  Procuraţi instrucţiuni speciale înainte de utilizare
  A nu se manipula decât după ce au fost citite şi înţelese toate măsurile de securitate
  Utilizaţi echipamentul de protecţie individuală conform cerinţelor
  În caz de expunere sau de posibilă expunere: consultaţi medicul
  Evitaţi să inspiraţi praful/fumul/gazul/ceaţa/vaporii/spray-ul
  În cazul în care ventilarea este insuficientă, purtaţi echipament de protecţie respiratorie
  În caz de inhalare: dacă respiraţia este dificilă, transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus, într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie
 • Simboluri care urmează a fi eliminate:

  ImageImage
Image Hazardous to the environment
Symbol: Environment
Image
 • Ce înseamnă?
  Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung
  Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

  Exemple unde poate fi găsit
  Pesticide, produse biocide, benzină, terebentină

  Exemple de fraze de precauţie
  Evitaţi dispersarea în mediu
  Colectaţi scurgerile de produs
 • Simboluri care urmează a fi eliminate:

  Image

Categories Display