Clasificare şi etichetare armonizate (CLH)

Producătorii, importatorii sau utilizatorii din aval trebuie să (auto)clasifice și să eticheteze substanțele și amestecurile periculoase pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului.

În ceea ce privește pericolele care prezintă motive de îngrijorare deosebită [cancerigenitate, mutagenitate, toxicitate pentru reproducere (CMR) și sensibilizante pentru căile respiratorii], precum și alte substanțe, de la caz la caz, clasificarea și etichetarea trebuie armonizate în întreaga UE pentru a asigura o gestionare adecvată a riscurilor. Acest lucru se realizează prin clasificare și etichetare (C&E) armonizată.

Clasificările armonizate sunt enumerate în anexa VI la Regulamentul CLP și trebuie aplicate de toți producătorii, importatorii sau utilizatorii din aval ai acestor substanțe și amestecuri care conțin astfel de substanțe.

Clasificarea și etichetarea armonizată pot fi propuse pentru substanțele fără o intrare actuală în anexa VI la CLP sau pentru cele cu o clasificare armonizată existentă care trebuie modificată fie ca urmare a disponibilității unor noi informații, a unor noi evoluții științifice sau tehnice, a unor modificări ale criteriilor de clasificare, fie pe baza reevaluării datelor existente.

O autoritate competentă a statului membru sau un producător, importator și utilizator din aval al unei substanțe poate prezenta ECHA o propunere pentru clasificare și etichetare (C&E) armonizată. Acest lucru poate avea loc în trei situații:

  • Atunci când o substanță este fie CMR, fie sensibilizant pentru căile respiratorii
  • Atunci când se justifică necesitatea unei clasificări pentru o substanță la nivelul UE pentru alte clase de pericol
  • Pentru a adăuga una sau mai multe noi clase de pericol unei intrări existente (în condițiile de mai sus)

Numai autoritățile competente ale statelor membru pot propune:

  • O revizuire a unei intrări armonizate existente, pentru orice substanță care intră sub incidența Regulamentului CLP
  • Atunci când substanța este o substanță activă în produsele biocide sau fitosanitare

Etape ale procesului de clasificare și etichetare (C&E) armonizată

Intenția privind C&E armonizată Intenția privind C&E armonizată Transmiterea dosarului Transmiterea dosarului Verificarea conformității Verificarea conformității Consultare publică Consultare publică Formularea avizului CER Formularea avizului CER Adoptarea avizului CER Adoptarea avizului CER Includerea în anexa VI Includerea în anexa VI Retransmitere Retransmitere Depunătorul dosarului Depunătorul dosarului Părți implicate, inclusiv statele membre Părți implicate, inclusiv statele membre ECHA / CER ECHA / CER Comisia Europeană Comisia Europeană

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)