Înţelegerea CLP

Regulamentul [(CE) nr. 1272/2008] privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (CLP) se bazează pe Sistemul Global Armonizat (GHS) al Națiunilor Unite și are ca scop asigurarea unui nivel ridicat de protecție a sănătății și a mediului, precum și libera circulație a substanțelor, amestecurilor și articolelor.

Regulamentul CLP a modificat Directiva [67/548/CEE (DSD)] privind substanțele periculoase, Directiva [1999/45/CE (DPD)] privind preparatele periculoase și Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) și, de la 1 iunie 2015, este singura legislație în vigoare în UE referitoare la clasificarea și etichetarea substanțelor și amestecurilor.

Regulamentul CLP este obligatoriu din punct de vedere juridic în toate statele membre și se aplică direct tuturor sectoarelor industriale. Acesta impune producătorilor, importatorilor sau utilizatorilor din aval de substanțe sau amestecuri să își clasifice, să își eticheteze și să își ambaleze substanțele chimice periculoase în mod corespunzător înainte de a le introduce pe piață.

Unul dintre principalele obiective ale CLP este de a determina dacă o substanță sau un amestec prezintă proprietăți care conduc la clasificarea ca produs periculos. În acest context, clasificarea constituie punctul de plecare pentru comunicarea pericolelor.

Atunci când informațiile relevante (de exemplu datele toxicologice) cu privire la o substanță sau un amestec îndeplinesc criteriile de clasificare din CLP, pericolele pe care le prezintă o substanță sau un amestec sunt identificate prin atribuirea unei anumite clase și categorii de pericol. Clasele de pericol din CLP acoperă pericolele fizice, pentru sănătate, pentru mediu și suplimentare.

Odată ce o substanță sau un amestec este clasificat, pericolele identificate trebuie comunicate altor operatori din lanțul de aprovizionare, inclusiv consumatorilor. Etichetarea pericolelor permite comunicarea clasificării gradului de pericol, cu etichete și fișe cu date de securitate, către utilizatorul unei substanțe sau al unui amestec, alertarea utilizatorului cu privire la prezența unui pericol și necesitatea gestionării riscurilor asociate.

CLP stabilește criterii detaliate pentru elementele de etichetare: pictograme, cuvinte de avertizare și fraze standard pentru pericol, prevenire, intervenție, depozitare și eliminare, pentru fiecare clasă și categorie de pericol. De asemenea, acesta stabilește standarde generale privind ambalajele pentru a se garanta livrarea în condiții de siguranță a substanțelor și amestecurilor periculoase. Pe lângă comunicarea pericolelor prin cerințele de etichetare, CLP reprezintă, de asemenea, fundamentul mai multor dispoziții legislative privind gestionarea riscurilor prezentate de substanțele chimice.   

În plus, următoarele procese fac parte din CLP:

Clasificarea și etichetarea armonizată

Clasificarea și etichetarea anumitor produse chimice periculoase sunt armonizate pentru a se asigura o gestionare adecvată a riscurilor în întreaga UE.

Statele membre, producătorii, importatorii sau utilizatorii din aval pot propune o clasificare și etichetare (C&E) armonizată pentru o substanță. Numai statele membre pot propune o revizuire a unei armonizări existente și pot prezenta propuneri pentru clasificare și etichetare armonizată atunci când o substanță este o substanță activă în produsele biocide sau fitosanitare.

Denumiri chimice alternative în amestecuri

Prin acest proces, furnizorii pot solicita utilizarea unei denumiri chimice alternative pentru o substanță prezentă într-un amestec, pentru a proteja confidențialitatea activității lor și, în special, drepturile lor de proprietate intelectuală. Toate cererile de utilizare a unor denumiri chimice alternative aprobate de către ECHA sunt valabile în toate statele membre ale UE.

Inventarul C&E

Obligația de notificare prevăzută în Regulamentul CLP impune producătorilor și importatorilor să transmită informații privind clasificarea și etichetarea pentru substanțele pe care le introduc pe piață către inventarul de clasificare și etichetare ținut de ECHA.

Centrele de informare toxicologică

O nouă anexă VIII a fost adăugată la Regulamentul CLP în 2017, care pune în aplicare cerințe armonizate privind informațiile pentru notificările prevăzute la articolul 45. Aceste informații sunt transmise organismelor desemnate din statul membru și sunt utilizate pentru răspunsul în situații de urgență privind sănătatea (centrele de informare toxicologică).

Anexa VIII definește un identificator de formulă unic (UFI) care va fi aplicat pe eticheta amestecului, creând o legătură clară între un amestec introdus pe piață și informațiile puse la dispoziție pentru răspunsul în situații de urgență privind sănătatea. 

 

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)