Zwrócenie się o alternatywną nazwę chemiczną w mieszaninach

 

Producenci, importerzy i dalsi użytkownicy mający siedzibę w UE mogą złożyć do ECHA wniosek o zastosowanie alternatywnej nazwy rodzajowej. Nie jest możliwe wyznaczenie „przedstawiciela będącego stroną trzecią” lub „wyłącznego przedstawiciela” do złożenia wniosku o stosowanie alternatywnej nazwy rodzajowej w mieszaninie (mieszaninach).

Należy przygotować wniosek przy użyciu najnowszej wersji programu IUCLID i przedłożyć go za pośrednictwem systemu REACH-IT.

Podręcznik ECHA „How to prepare a request for use of an alternative chemical name for a substance in a mixture (Jak przygotować wniosek o zastosowanie alternatywnej nazwy rodzajowej substancji w mieszaninie)” zawiera dalsze instrukcje dotyczące przygotowania i złożenia wniosku.

Wnioski o zastosowanie alternatywnej nazwy rodzajowej nie mogą być aktualizowane po ich przedłożeniu ECHA. Dotyczy to również mieszanin objętych powyższym wnioskiem, chyba że na wyraźne żądanie ECHA. Należy zawsze upewnić się, że ujęte zostały wszystkie istotne mieszaniny, w odniesieniu do których należy stosować alternatywną nazwę rodzajową. Każdy późniejszy wniosek o zastosowanie alternatywnej nazwy rodzajowej w innych mieszaninach będzie nowym wnioskiem, za który ECHA pobierze kolejną opłatę.

Przygotowanie wniosku

1. Utwórz konto w portalu REACH-IT, jeżeli jeszcze go nie masz.

2. Utwórz dokumentację wniosku o alternatywną nazwę rodzajową w IUCLID.

Do dokumentacji należy załączyć następujące informacje:

  • tożsamość podmiotu przedkładającego wniosek;
  • proponowaną alternatywną nazwę rodzajową;
  • klasyfikację i oznakowanie substancji;
  • informacje dotyczące klasyfikacji i oznakowania substancji,
  • nazwę(-y) handlową(-e) mieszanin(y)(), która(-e) zawiera(-ją) substancję, w odniesieniu do której (których) złożono wniosek o alternatywną nazwę rodzajową;
  • kartę charakterystyki substancji, w odniesieniu do której wymagana jest alternatywna nazwa rodzajowa;
  • kartę charakterystyki mieszanin(y)(), która(-e) zawiera(ją) substancję;
  • uzasadnienie wykazujące, że podmiot składający wniosek ma interes handlowy zasługujący na ochronę w przypadku nieujawniania rzeczywistej nazwy substancji; oraz
  • uzasadnienie wykazujące, że stosowanie alternatywnej nazwy rodzajowej zaspokaja wymóg przekazywania wystarczających informacji do zastosowania niezbędnych środków ostrożności w zakresie bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy oraz potrzebę zapewnienia, że ryzyko wynikające z użytkowania danej mieszaniny może być kontrolowane.

Proponowana alternatywna nazwa rodzajowa może być nazwą określającą najważniejsze grupy funkcjonalne substancji lub alternatywnym oznaczeniem.

Wskazówka: Przy określaniu alternatywnej nazwy zaleca się stosowanie „przewodnika Lexicon” (załącznik VI, część B dyrektywy w sprawie preparatów niebezpiecznych).

Więcej informacji na temat przygotowania dokumentacji można znaleźć w podręczniku: Jak przygotować wniosek o zastosowanie alternatywnej nazwy rodzajowej dla substancji w mieszaninie.

3. Należy przesłać plik IUCLID wraz z wymaganymi załącznikami za pośrednictwem REACH-IT.

Jeżeli po złożeniu wniosku nie otrzymasz wiadomości potwierdzającej, skontaktuj się z działem pomocy technicznej ECHA.

Co dzieje się później?

Po otrzymaniu wniosku ECHA przeprowadza kontrolę antywirusową oraz kontrolę pod kątem „reguł biznesowych" w celu zweryfikowania, czy dokumentacja jest kompletna i czy można ją przetwarzać.

Jeżeli dokumentacja przejdzie kontrolę pod kątem „reguł biznesowych", ECHA przesyła Państwu fakturę. Gdy ECHA otrzyma płatność, w terminie sześciu tygodni zostanie Państwu przekazana decyzja dotycząca wniosku o stosowanie nazwy alternatywnej.

Jeżeli ECHA nie zaakceptuje wniosku o stosowanie alternatywnej nazwy chemicznej lub jeżeli w terminie późniejszym zmieni lub wycofa swoją zgodę na stosowanie alternatywnej nazwy chemicznej, istnieje możliwość ubiegania się o przegląd decyzji. Wniosek o przegląd należy przedłożyć w terminie dwóch miesięcy od daty otrzymania decyzji, przy czym należy go przedłożyć przy użyciu specjalnego formularza internetowego.

Prosimy zwrócić uwagę, że ECHA zawsze przesyła wszystkie komunikaty związane z wnioskiem, w tym decyzję, bezpośrednio do wnioskodawcy za pośrednictwem systemu przesyłania wiadomości REACH-IT.

Wniosek o przegląd decyzji dotyczącej stosowania alternatywnej nazwy chemicznej