Sprawozdawczość w zakresie wymiany informacji

Zgodnie z rozporządzeniem PIC ECHA, Komisja Europejska i wyznaczone organy krajowe (DNA) w państwach członkowskich powinny przekazywać organom w państwach spoza UE informacje o chemikaliach objętych rozporządzeniem.

Informacje te mogą mieć charakter naukowy, techniczny, ekonomiczny lub prawny i mogą obejmować informacje toksykologiczne, ekotoksykologiczne oraz dotyczące bezpieczeństwa.

Co dwa lata ECHA sporządzi podsumowanie otrzymanych informacji i udostępni je na swojej stronie internetowej. Podsumowanie to odnosi się także do działań regulacyjnych dotyczących chemikaliów podlegających PIC, które udostępniono publicznie, zgodnie z postanowieniami konwencji rotterdamskiej.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)