Wykaz chemikaliów: załącznik I

Rozporządzenie PIC ma zastosowanie do wykazu wpisów (w przypadku poszczególnych chemikaliów lub grup chemikaliów), które są zamieszczone w załączniku I, i do mieszanin zawierających takie chemikalia w stężeniu skutkującym obowiązkiem oznakowania na podstawie rozporządzenia CLP (WE) nr 1272/2008 (niezależnie od zawartości innych substancji), a także do wyrobów zawierających te chemikalia w formie nieprzereagowanej.

Wykaz ten jest regularnie aktualizowany w wyniku działań regulacyjnych na mocy prawodawstwa UE oraz ustaleń w ramach konwencji rotterdamskiej. Jest on podzielony na trzy części, które określają różne obowiązki odnoszące się do chemikaliów.

Część 1

Wpisy te podlegają procedurze dotyczącej zgłoszenia eksportowego. Część ta obejmuje wszystkie chemikalia zabronione lub podlegające surowym ograniczeniom na terenie UE w co najmniej jednej z czterech podkategorii zastosowania określonych w rozporządzeniu PIC:

  • Chemikalia przemysłowe do profesjonalnego zastosowania
  • Chemikalia przemysłowe do ogólnego zastosowania
  • Pestycydy stosowane jako środki ochrony roślin
  • Pozostałe pestycydy, na przykład produkty biobójcze

Część 2

Oprócz wymogu dotyczącego zgłoszenia eksportowego, wpisy w części 2 podlegają także dodatkowemu wymogowi stanowiącemu, że wyznaczony organ krajowy eksportera musi uzyskać od organów państwa importu oświadczenie wykazujące ich zgodę na import. Jest to tzw. wyraźna zgoda.

Chemikalia te kwalifikują się do zgłoszenia zgodnie z PIC w ramach konwencji rotterdamskiej, ponieważ są zabronione lub podlegają surowym ograniczeniom na terenie UE w jednej z dwóch kategorii zastosowania określonych konwencją rotterdamską: pestycydy lub chemikalia przemysłowe.

Część 3

Wpisy w części 3 podlegają wymogowi zgłoszenia eksportowego, a także dodatkowo wymogowi uzyskania wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy w okólniku PIC konwencji rotterdamskiej opublikowana zostanie odpowiedź dotycząca importu, a także spełnione zostaną określone kryteria.

Są to chemikalia podlegające procedurze PIC opisanej w konwencji rotterdamskiej, zamieszczone w załączniku III do samej konwencji.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)