Wymóg wyraźnej zgody

 

Eksport chemikaliów zamieszczonych w części 2 i 3 załącznika I do rozporządzenia PIC nie tylko podlega wymogowi zgłoszenia, ale jest również uzależniony od istnienia ważnej wyraźnej zgody wydanej przez wyznaczony organ krajowy państwa importu spoza UE. Zwolnienie może zostać przyznane jedynie w wyjątkowych okolicznościach:

  • Jeżeli państwo importu nie udzieliło odpowiedzi w ciągu 60 dni od daty wystąpienia o wyraźną zgodę, a wszystkie warunki określone w art. 14 ust. 7 rozporządzenia 649/2012 są spełnione, eksporter może zaproponować zwolnienie z obowiązku uzyskania wyraźnej zgody.
  • Jeżeli zgłaszana substancja chemiczna jest wymieniona w części 2 załącznika I i ma być eksportowana do kraju OECD, można rozważyć propozycję zwolnienia z uzyskania wyraźnej zgody. Aby wystąpić o takie zwolnienie, eksporter musi dostarczyć odpowiednie dokumenty poświadczające, że ta substancja chemiczna uzyskała pozwolenie, jest zarejestrowana lub dozwolona w danym kraju OECD.

W odniesieniu do chemikaliów ujętych w części 3 załącznika niniejszy wymóg nie ma zastosowania, o ile w okólniku PIC konwencji rotterdamskiej opublikowana zostanie pozytywna odpowiedź dotycząca importu oraz spełnione zostaną określone kryteria.

Wyraźna zgoda zachowuje ważność w odniesieniu do następnych eksportów przez okres trzech lat kalendarzowych, o ile w warunkach samej wyraźnej zgody nie określono inaczej. W okresie tych trzech lat każde przedsiębiorstwo w UE może dokonywać eksportu tej samej substancji chemicznej do państwa, które udzieliło wyraźnej zgody, jednak musi ono w dalszym ciągu spełniać wymogi w zakresie corocznego zgłoszenia oraz sprawozdawczości. ECHA będzie prowadzić bazę danych zawierającą wszystkie istniejące i nowe zgłoszenia oraz odpowiedzi na wnioski o wyraźną zgodę.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)