Klasyfikacja i oznakowanie

Klasyfikacja i oznakowanie mają istotne znaczenie dla zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska, jak również swobodnego przepływu substancji, mieszanin i wyrobów.

Klasyfikacja i oznakowanie stanowią punkt wyjścia dla przekazywania informacji o zagrożeniach i mają szersze powiązania z innymi aktami prawnymi.

Po dokonaniu klasyfikacji substancji lub mieszaniny należy poinformować inne podmioty w łańcuchu dostaw, w tym konsumentów, o zidentyfikowanych zagrożeniach. Oznakowanie ze względu na zagrożenia pozwala na klasyfikację zagrożeń przy pomocy etykiet i kart charakterystyki, które należy przekazać użytkownikowi substancji lub mieszaniny, aby powiadomić go o wystąpieniu zagrożenia oraz o potrzebie zarządzania ryzykiem z nim związanym.

 

Należy upewnić się, że informacje na temat klasyfikacji i oznakowania są prawidłowe i aktualne
  • Należy zawsze podawać informacje o klasyfikacji i oznakowaniu przy rejestracji, bez względu na zakres wielkości obrotu.
  • Aby sklasyfikować i oznaczyć substancję zgodnie z rozporządzeniem CLP, należy ocenić zagrożenia nierozerwalnie związane z tą substancją.
  • Należy dokładnie sprawdzić, czy zharmonizowana klasyfikacja zgłoszona w odniesieniu do tej substancji jest zgodna z najnowszą aktualizacją załącznika VI do rozporządzenia CLP. Należy pamiętać, że może być objęta pozycją grupy.

 

Należy prawidłowo sklasyfikować substancje wieloskładnikowych i UVCB
  • Co do zasady, należy przeprowadzić klasyfikację substancji zawierającej zanieczyszczenia, dodatki lub różnorodne składniki (substancja wieloskładnikowa lub UVCB) na podstawie dostępnych istotnych informacji dotyczących tej substancji.
  • Przy klasyfikacji właściwości rakotwórczych, mutagennych, działających szkodliwie na rozrodczość (CMR) lub przy ocenie właściwości bioakumulacyjnych i rozkładu w obrębie klasy zagrożenia dla środowiska wodnego zwykle należy opierać klasyfikację substancji również na informacjach dotyczących znanych poszczególnych składników.  
  • Jeżeli dane dotyczące substancji wieloskładnikowej lub substancji UVCB wskazują na bardziej dotkliwe skutki niż dane dla pojedynczych składników (może się to zdarzyć w przypadku klasyfikacji właściwości CMR lub istotnych skutków wpływających na właściwości bioakumulacji lub rozkładu), należy użyć tych poważniejszych danych do klasyfikacji.
  • W przypadku klas zagrożenia innych niż CMR dane dotyczące składników powinny być stosowane do klasyfikacji zgodnie z zasadami dla mieszanin, w przypadku gdy nie są dostępne dane dotyczące substancji.
  • Nie należy badać substancji wieloskładnikowej do celów klasyfikacji, jeżeli istnieją dane dotyczące składników.

 

Należy dokonać aktualizacji zgłoszenia dotyczącego klasyfikacji i oznakowania (C&L)
  • Zgodnie z art. 41 rozporządzenia CLP podmioty zgłaszające i rejestrujące muszą dołożyć wszelkich starań w celu uzgodnienia pozycji dotyczącej tej samej substancji i dlatego aktualizowanie swoich zgłoszeń jest normalną praktyką.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)