Alternatieve chemische namen in mengsels

In de EU gevestigde fabrikanten, importeurs en downstreamgebruikers die zich zorgen maken over de openbaarmaking van de volledige samenstelling van een mengsel, op het etiket of het veiligheidsinformatieblad, kunnen verzoeken om het gebruik van een alternatieve chemische naam voor een stof, om het vertrouwelijke karakter van hun activiteiten en in het bijzonder hun intellectuele-eigendomsrechten te beschermen.

Belangrijk: het is niet mogelijk een “derde vertegenwoordiger” of “enige vertegenwoordiger” aan te wijzen om een verzoek in te dienen voor het gebruik van een alternatieve chemische naam in (een) mengsel(s).

Verzoeken volgens de CLP-verordening

Verzoeken om het gebruik van een alternatieve chemische naam die door ECHA zijn goedgekeurd, zijn geldig in alle lidstaten van de EU. Bij goedkeuring mag deze alternatieve chemische naam in plaats van de naam van de stof worden gebruikt op het etiket en in het veiligheidsinformatieblad van het mengsel/de mengsels.

Een alternatieve chemische naam kan alleen in de volgende gevallen worden goedgekeurd:

  • wanneer voor de stof in de Unie geen blootstellingsgrens voor de werkplek is vastgesteld;
  • wanneer met het gebruik van de alternatieve naam wordt voldaan aan de eis om voldoende informatie te verstrekken opdat de nodige voorzorgsmaatregelen op het gebied van gezondheid en veiligheid op de werkplek kunnen worden genomen, en aan de eis dat de risico’s die uit de verwerking van het mengsel voortvloeien, kunnen worden beheerst;
  • wanneer de stof uitsluitend in bepaalde gevarenklassen is ingedeeld (zie bijlage I, punt 1.4.1, onder III), bij de CLP-verordening).

Voor verzoeken om het gebruik van een alternatieve chemische naam volgens de CLP-verordening moet een vergoeding worden betaald. De hoogte hiervan hangt over het algemeen af van de omvang van het bedrijf en het aantal mengsels waarop het verzoek betrekking heeft.

Juridische grondslag: artikel 24 van en bijlage I, punt 1.4.1, bij de CLP-verordening

Besluiten op grond van de richtlijn gevaarlijke preparaten

Als een alternatieve naam vóór 1 juni 2015 door een bevoegde autoriteit is goedgekeurd, mag deze ook na 1 juni 2015 worden gebruikt voor de in de goedkeuring vermelde mengsels, mits de stof waarvoor de naam is goedgekeurd, voldoet aan de criteria zoals vermeld in artikel 24 van en bijlage I, punt 1.4.1, bij de CLP-verordening.