CLP-pictogrammen

Een gevarenpictogram is een afbeelding bestaande uit een waarschuwingssymbool en specifieke kleuren, die wordt weergegeven op een etiket en bedoeld is om informatie te geven over de schade die een bepaalde stof of een bepaald mengsel kan toebrengen aan onze gezondheid of het milieu. De CLP-verordening heeft een nieuw systeem geïntroduceerd voor de indeling en etikettering van gevaarlijke chemische stoffen in de Europese Unie. De pictogrammen zijn ook veranderd en zijn nu in overeenstemming met het mondiaal geharmoniseerde systeem van de Verenigde Naties (UN-GHS).

Klik op de pictogrammen om de bijbehorende beschrijving weer te geven

 

Image Gas under pressure
Symbol: Gas cylinder
Image
 • Wat betekent het?
  Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.
  Bevat sterk gekoeld gas; kan cryogene brandwonden of letsel veroorzaken.

  Voorbeelden van waar het kan worden aangetroffen
  Gasflessen

  Voorbeelden van veiligheidsaanbevelingen
  Tegen zonlicht beschermen.
  Koude-isolerende handschoenen/gelaatsbescherming/oogbescherming dragen.
  Onmiddellijk een arts raadplegen.
 • Symbolen die geleidelijk zullen verdwijnen:

  Er is geen bestaand symbool voor dit gevarenpictogram.

 

Image Explosive
Symbol: Exploding bomb
Image
 • Wat betekent het?
  Instabiele ontplofbare stof
  Ontplofbare stof; gevaar voor massa-explosie.
  Ontplofbare stof, ernstig gevaar voor scherfwerking
  Ontplofbare stof; gevaar voor brand, luchtdrukwerking of scherfwerking.
  Gevaar voor massa-explosie bij brand.

  Voorbeelden van waar het kan worden aangetroffen
  Vuurwerk, munitie

  Voorbeelden van veiligheidsaanbevelingen
  Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
  Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
  Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken
  Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen
  De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken
  Ontploffingsgevaar in geval van brand
 • Symbolen die geleidelijk zullen verdwijnen:

  Image
Image Oxidising
Symbol: Flame over circle
Image
 • Wat betekent het?
  Kan brand veroorzaken of bevorderen; oxiderend.
  Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxiderend.

  Voorbeelden van waar het kan worden aangetroffen
  Bleekmiddel, zuurstof voor medische toepassingen
 • Voorbeelden van veiligheidsaanbevelingen
  Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken
  Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
  Verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken.
 • Symbolen die geleidelijk zullen verdwijnen:

  Image
Image Flammable
Symbol: Flame
Image
 • Wat betekent het?
  Zeer licht ontvlambaar gas
  Ontvlambaar gas
  Zeer licht ontvlambare aerosol
  Ontvlambare aerosol
  ontvlambare vloeistof en damp
  Ontvlambare vloeistof en damp
  Ontvlambare vaste stof

  Voorbeelden van waar het kan worden aangetroffen
  Lampolie, benzine, nagellakremover
 • Voorbeelden van veiligheidsaanbevelingen
  Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
  Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken
  In goed gesloten verpakking bewaren
  Koel bewaren
  Tegen zonlicht beschermen
 • Symbolen die geleidelijk zullen verdwijnen:

  Image
Image Corrosive
Symbol: Corrosion
Image
 • Wat betekent het?
  Kan bijtend zijn voor metalen
  Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel

  Voorbeelden van waar het kan worden aangetroffen
  Afvoerreinigers, azijnzuur, zoutzuur, ammoniak
 • Voorbeelden van veiligheidsaanbevelingen
  Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen
  Na het werken met dit product … grondig wassen
  Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen
  Achter slot bewaren
  Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren
 • Symbolen die geleidelijk zullen verdwijnen:

  ImageImage
Image Health Hazard
Symbol: Exclamation Mark
Image
 • Wat betekent het?
  Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
  Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
  Kan een allergische huisreactie veroorzaken
  Veroorzaakt ernstige oogirritatie
  Veroorzaakt huidirritatie
  Schadelijk bij inslikken
  Schadelijk bij contact met de huid
  Schadelijk bij inademing
  Schadelijk voor de volksgezondheid en het milieu door afbraak van ozon in de bovenste lagen van de atmosfeer

  Voorbeelden van waar het kan worden aangetroffen
  Wasmiddelen, toiletreiniger, koelvloeistof

  Voorbeelden van veiligheidsaanbevelingen
  Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden
  Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken
  Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt
  Na inslikken: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
  Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
  Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen
  Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
  Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
 • Symbolen die geleidelijk zullen verdwijnen:

  Image
Image Acute toxicity
Symbol: Skulls and Crossbones
Image
 • Wat betekent het?
  Dodelijk bij inslikken
  Dodelijk bij contact met de huid
  Dodelijk bij inademing
  Giftig: bij inslikken
  Giftig bij contact met de huid
  Giftig bij inademing

  Voorbeelden van waar het kan worden aangetroffen
  Pesticide, biocide, methanol
 • Voorbeelden van veiligheidsaanbevelingen
  Na het werken met dit product … grondig wassen.
  Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
  Na inslikken: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
  De mond spoelen
  In gesloten verpakking bewaren
  Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
  Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
  Bij contact met de huid: voorzichtig wassen met veel water en zeep
  Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
  Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
  Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken
  Adembescherming dragen
  Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt
  Achter slot bewaren
 • Symbolen die geleidelijk zullen verdwijnen:

  ImageImage
Image Serious health hazard
Symbol: Health hazard
Image
 • Wat betekent het?
  Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt
  Veroorzaakt schade aan organen
  Kan schade aan organen veroorzaken
  Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden
  Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden
  Kan kanker veroorzaken
  Verdacht van het veroorzaken van kanker
  Kan genetische schade veroorzaken
  Verdacht van het veroorzaken van genetische schade
  Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken

  Voorbeelden van waar het kan worden aangetroffen
  Terpentijnolie, benzine, lampolie

  Voorbeelden van veiligheidsaanbevelingen
  Na inslikken: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
  GEEN braken opwekken
  Achter slot bewaren
  Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  Na het werken met dit product…grondig wassen.
  Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
  Bij onwel voelen een arts raadplegen
  Na blootstelling: Een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
  Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen
  Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft
  De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
  NA (mogelijke) blootstelling: Een arts raadplegen
  Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden
  Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen
  Na inademing: Bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt
 • Symbolen die geleidelijk zullen verdwijnen:

  ImageImage
Image Hazardous to the environment
Symbol: Environment
Image
 • Wat betekent het?
  Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
  Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

  Voorbeelden van waar het kan worden aangetroffen
  Pesticiden, biociden, benzine, terpentijnolie

  Voorbeelden van veiligheidsaanbevelingen
  Voorkom lozing in het milieu
  Gelekte/gemorste stof opruimen
 • Symbolen die geleidelijk zullen verdwijnen:

  Image