C&L-inventaris

 

Wat is de inventaris van indelingen en etiketteringen?

Deze database bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Ook de lijst van geharmoniseerde indelingen (tabellen 3.1 en 3.2 van bijlage VI bij de CLP-verordening) en de namen van geharmoniseerde stoffen in alle EU-talen zijn erin opgenomen. 

Bedrijven hebben deze informatie in hun kennisgevingen van indeling en etikettering of hun registratiedossiers verstrekt. ECHA houdt de inventaris bij maar onderzoekt noch verifieert de juistheid van de informatie.

Het aantal aanmeldingen en stoffen in de database zal mettertijd toenemen naarmate er door bedrijven meer kennisgevingen van indeling en etikettering en registratiedossiers worden ingediend. De gegevens in de openbare inventaris worden dan ook regelmatig ververst.

Voor de continue verbetering van de opgeslagen informatie is een gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen nodig. Informatieverstrekkers wordt aangeraden de classificatie van hun stoffen in de inventaris te controleren en hun kennisgevingen indien nodig bij te werken.

 

 

Informatie in de inventaris

Overeenkomstig de CLP-verordening (artikel 42) wordt de volgende informatie gepubliceerd:

  • de naam volgens de IUPAC-nomenclatuur voor stoffen met een indeling in de gevarenklassen of -categorieën die worden genoemd in artikel 119, lid 1, onder a) van REACH, onverminderd het bepaalde in lid 2, onder f) en g), van ditzelfde artikel; 
  • de naam van de stof volgens de EINECS, indien van toepassing, en andere numerieke identificatoren voor zover van toepassing en beschikbaar;
  • de indeling en etikettering van de stof.

Voor elke gepubliceerde stof worden alle kennisgevingen opgenomen in de inventaris,  ook voor niet-ingedeelde stoffen.

Zoeken in de inventaris

Om een zoekopdracht uit te voeren vult u uw zoekcriteria in, leest u de wettelijke disclaimer en verklaart u zich akkoord met de inhoud ervan. Bekijk vervolgens de tabel met zoekresultaten en klik op het pictogram in de kolom View (bekijken) om de samenvatting van de indeling en etikettering voor een stof te bekijken.

Als voor de betreffende stof een geharmoniseerde indeling en etikettering bestaat, wordt op de samenvattingspagina de geharmoniseerde indeling en etikettering volgens de CLP-criteria weergegeven.

De kennisgevingen afkomstig van een gezamenlijke indiening onder het REACH-registratieproces worden als zodanig gemarkeerd.

Alle kennisgevingen voor dezelfde stof worden gegroepeerd op basis van hun numerieke identificatoren en worden gezamenlijk weergegeven.

Identieke kennisgevingen voor dezelfde stof worden samengevoegd onder vermelding van het aantal kennisgevers. Er kunnen meerdere indelingen voor dezelfde stof zijn, bijvoorbeeld doordat de stof in verschillende samenstellingen, vormen of fysische toestanden in de handel wordt gebracht.

Klik op het informatiepictogram om naast het gegevensveld een toelichting weer te geven.

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)