HelpNet

HelpNet is een netwerk dat bestaat uit de ECHA-helpdesk en de BPR-, CLP- en REACH-helpdesks. Het netwerk werd opgericht om de samenwerking op het gebied van vraagstukken van algemeen belang te verbeteren. Deze samenwerking heeft geleid tot een algemeen inzicht in de wettelijke vereisten in het kader van de BPR-, CLP- en REACH-verordeningen waardoor coherent en geharmoniseerd advies gegeven kan worden aan de belanghebbenden.

Een van de regelmatige publicaties van HelpNet is de gemeenschappelijk overeengekomen Vraagbaak (FAQ). Hierin is meer gedetailleerde informatie te vinden over richtsnoeren, procedures en methoden in verband met de BPR-, CLP- en REACH-verordeningen. De FAQ wordt gepubliceerd op de Q&A-supportpagina

Takenpakket van HelpNet

  • Informatieuitwisseling over de invoering van de BPR-, CLP- en REACH-verordeningen
  • Gemeenschappelijk inzicht in de wettelijke vereisten in het kader van deze verordeningen
  • Coherent en geharmoniseerd advies aan belanghebbenden door zijn leden
  • Uitbouw van nationale helpdesks
  • Voorlichtings- en bewustmakingsactiviteiten met bijzondere nadruk op het midden- en kleinbedrijf
  • Cursussen voor nationale helpdesks

Functioneren van HelpNet

De HelpNet-stuurgroep is de bestuurlijke en toezichthoudende instantie van het HelpNet. Behalve de nationale helpdesks en ECHA zijn de Europese Commissie en waarnemers van kandidaatlanden voor toetreding en/of organisaties van belanghebbenden ook leden van de stuurgroep. De stuurgroep komt eenmaal per jaar bijeen in het ECHA-hoofdkantoor. Het HelpNet-secretariaat coördineert de werkzaamheden van de stuurgroep.

help net meetings tabs

Meeting Date Place Agenda Minutes
HelpNet 17 25-27/10/2022 Helsinki [PDF] [PDF]
BPR Workshop 19/05/2022 Web conference [PDF] [PDF]
CLP workshop 18/05/2022 Web conference [PDF] [PDF]
REACH Workshop 17/05/2022 Web conference [PDF] [PDF]