Netwerk veiligheidsfunctionarissen

Het netwerk van veiligheidsfunctionarissen (SON) is in 2007 opgezet als subgroep van de voormalige werkgroep van de Europese Commissie voor de praktische voorbereiding van REACH.

SON is een netwerk van deskundigen van bevoegde instanties van de lidstaten, gemachtigde nationale instellingen, de Europese Commissie en Cefic, de Europese Raad van de chemische nijverheid. Het adviseert ECHA over veiligheids- en beveiligingsaspecten betreffende de veilige uitwisseling van informatie over de REACH- en de CLP-verordening tussen ECHA, bevoegde instanties van de lidstaten, gemachtigde nationale instellingen en de Europese Commissie.

De raad van bestuur van ECHA heeft SON een formele rol toegekend bij de beoordeling van veiligheids- en beveiligingseisen, de instemming met eventuele afwijkingen en de opstelling van auditrichtsnoeren op veiligheids- en beveiligingsgebied. Vanuit de beschikbare expertise binnen het netwerk geeft SON ook algemene adviezen over informatie-uitwisseling in het kader van REACH en CLP, met name over de veiligheid en beveiliging van ICT-tools zoals REACH-IT, RIPE en CIRCA. Daarnaast fungeert SON als platform voor onderling leren en de uitwisseling van goede praktijken.

SON komt een- tot tweemaal per jaar bijeen. ECHA verzorgt het secretariaat en de coördinatie van het netwerk. De veiligheidsfunctionarissen informeren zelf hun eigen organisatie over wat er tijdens de SON-vergaderingen is besproken en welke besluiten er genomen zijn.