EU-instellingen en andere organen

ECHA valt als EU-agentschap onder Europees publiekrecht, maar opereert onafhankelijk van de EU-instellingen (Raad, Parlement, Commissie etc.) en heeft eigen rechtspersoonlijkheid. De Commissie is voor ECHA echter een essentiële institutionele belanghebbende en een partner in de uitvoering van zijn mandaat.

Als 'hoedster van de Verdragen' is de Commissie verantwoordelijk voor de juiste toepassing van het EU-recht en daardoor ook voor de verordeningen tot oprichting van ECHA en ziet zij toe op het gebruik van publieke middelen door het Agentschap, bijvoorbeeld door op te treden als intern controleur van het Agentschap. De Commissie heeft ook drie zetels met stemrecht in de raad van bestuur van het Agentschap en doet voorstellen voor drie zetels voor individuele leden van belanghebbende partijen zonder stemrecht.

De rol van de Commissie

De Commissie is verantwoordelijk voor het bijwerken en voltooien van de EU-verordeningen waarin het mandaat van ECHA is vastgesteld (REACH/CLP/biociden/PIC) en is belast met taken die rechtstreeks verband houden met verschillende processen hieromtrent, onder andere de besluitvorming over de beperking van specifieke gevaarlijke chemische stoffen of het identificeren van stoffen waarvoor autorisatie vereist zou moeten zijn. Zij beslist ook over het verlenen van autorisaties op grond van de REACH- en de biocidenverordening.

Bovendien kan de Commissie ECHA vragen voorstellen te doen voor beperkingen ten aanzien van chemische stoffen, of voorstellen om stoffen als zeer zorgwekkend te identificeren. Zij kan ook besluiten nemen over de identificatie van stoffen die zeer zorgwekkend zijn en over de beoordeling van registratiedossiers en stoffen, indien hierover door het Comité lidstaten van ECHA geen unanieme overeenstemming wordt bereikt.

Naast deze taken stelt de Commissie ook de nodige uitvoeringswetgeving op voor de inwerkingtreding van de bepalingen, bijvoorbeeld:

  • een verordening inzake vergoedingen, met een beschrijving van de vergoedingen die door de industrie moeten worden betaald voor activiteiten in verband met REACH en biociden, bijvoorbeeld aanvragen voor registratie of autorisatie;
  • twee verordeningen inzake de regeling voor de kamer van beroep van ECHA; en
  • een verordening inzake testmethoden.

Meer in het algemeen is de Commissie belast met het ontwikkelen van en onderhandelen over voorstellen voor EU-beleid met betrekking tot het risicobeheer van chemische stoffen. Zij kan het Agentschap hierbij om wetenschappelijk advies vragen, ook ter ondersteuning van de internationale activiteiten van de EU.

Bij haar uitvoeringstaken wordt de Commissie bijgestaan door comités of andere groepen die zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidstaten.

Directoraten-generaal (DG's) van de Europese Commissie en ECHA

Hoewel ECHA contact met diverse DG's van de Commissie onderhoudt, heeft het Agentschap vooral nauwe banden met DG Ondernemingen en industrie (ENTR) en DG Milieu (ENV), die medeverantwoordelijk zijn voor de REACH- en CLP-verordening.

DG ENTR is de belangrijkste DG voor het Agentschap op het gebied van institutionele en administratieve zaken, met inbegrip van begrotings- en personeelskwesties voor andere Commissiediensten, en is ook verantwoordelijk voor verschillende stukken EU-wetgeving die verband houden met beleid inzake chemische stoffen (bijvoorbeeld voor kunstmest, reinigingsmiddelen, explosieven).

DG ENV is verantwoordelijk voor de biociden- en PIC-verordening en leidt de EU-activiteiten met betrekking tot het internationale beleid op het gebied van chemische stoffen (OESO, de Verdragen van Stockholm en Rotterdam, SAICM). 

ECHA werkt ook nauw samen met het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO) van de Commissie ten aanzien van kwesties als de risicobeoordeling van nanomaterialen, het herzieningsprogramma voor de risicobeoordeling van biociden en activiteiten met het oog op de ontwikkeling en validatie van alternatieven voor dierproeven.

De verscheidenheid aan interacties tussen ECHA en de Commissie leidt tot een dagelijks contact op alle hiërarchische niveaus en in verschillende contexten – dit kan plaatsvinden op informeel werkniveau, als onderdeel van formele regelgevingsactiviteiten of op administratief gebied.

Het Europees Parlement en ECHA

Als onderdeel van de wetgevende macht van de EU is het Europees Parlement verantwoordelijk voor besluiten over de inhoud en uiteindelijke vaststelling van wetgeving die het werk van ECHA regelt en stuurt. (Dit gebeurt in samenwerking met de Raad, via een procedure die de gewone wetgevingsprocedure wordt genoemd.)

Het Europees Parlement maakt ook deel uit van de begrotingsautoriteit van de EU en beslist in die hoedanigheid over de ontwerpbegroting van het Agentschap (voor zover deze niet door inkomsten uit heffingen wordt gedekt) en verleent ook een 'kwijting' of definitieve goedkeuring van de begroting van het Agentschap voor een bepaald jaar (op basis van de controle en sluiting van zijn jaarrekening). Zaken die verband houden met de begroting van het Agentschap kunnen worden behandeld door de Begrotingscommissie (BUDG) en de Commissie begrotingscontrole (CONT) van het Parlement.

Alle kwesties die verband houden met de inhoud van de activiteiten van ECHA worden in het Parlement behandeld door de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI). De uitvoerend directeur van het Agentschap houdt ieder najaar een vergadering met deze commissie om van gedachten te wisselen. ECHA kan ook worden uitgenodigd voor het bijwonen van andere vergaderingen van de commissie, indien dit voor het debat in de commissie relevant is.

Het Europees Parlement benoemt twee onafhankelijke personen in de raad van bestuur van ECHA. Bovendien kan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid een informeel contactpunt voor regelmatig contact met het Agentschap aanwijzen. Het Agentschap werkt op ad-hocbasis ook samen met individuele Parlementsleden, in verband met specifieke werkterreinen.

De Raad van de Europese Unie en ECHA

Als onderdeel van de wetgevende macht van de EU is de Raad van de Europese Unie verantwoordelijk voor besluiten over de inhoud en uiteindelijke vaststelling van wetgeving die het werk van ECHA regelt en stuurt. (Dit gebeurt in samenwerking met het Parlement, via een procedure die de gewone wetgevingsprocedure wordt genoemd.)

De Raad maakt ook deel uit van de begrotingsautoriteit van de EU en beslist in die hoedanigheid over de ontwerpbegroting van het Agentschap (voor zover deze niet door inkomsten uit heffingen wordt gedekt) en adviseert het Europees Parlement met betrekking tot verlening van een 'kwijting' of definitieve goedkeuring van de begroting van het Agentschap voor een bepaald jaar (op basis van de controle en sluiting van zijn jaarrekening).

De Raad is ook verantwoordelijk voor de benoeming van de leden van de raad van bestuur van ECHA die door iedere lidstaat worden voorgedragen, en voor de benoeming van de leden van het Comité lidstaten en het Comité biociden.

Andere gedecentraliseerde EU-agentschappen

ECHA werkt regelmatig samen met andere gedecentraliseerde EU-agentschappen in kwesties van gemeenschappelijk belang, waar dit relevant is voor hun respectieve mandaten. Ter versterking van deze samenwerking heeft ECHA ook met verschillende agentschappen memoranda van overeenstemming gesloten, waarbij vooral gestreefd wordt naar een betere informatie-uitwisseling, meer wederzijds begrip en nauwere samenwerking en, in voorkomende gevallen, gemeenschappelijke projecten.

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)