Deċiżjoni skont valutazzjoni tas-sustanza

L-evalwazzjoni tas-sustanza titwettaq mill-Istati Membri tal-UE. Din għandha l-għan li tiċċara r-riskji potenzjali relatati mal-użu sikur ta’ sustanza. L-awtorità kompetenti li tevalwa tista’ titlob informazzjoni lil hinn mir-rekwiżiti ta’ informazzjoni standard stabbiliti fir-REACH biex tiddetermina jekk l-użu tas-sustanza huwiex ta’ riskju għas-saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent. L-evalwazzjoni tista’ twassal għal miżuri tal-ġestjoni tar-riskji regolatorji ulterjuri.

 

Kun attiv fil-proċess tal-evalwazzjoni tas-sustanza
 • Issorvelja l-pjan ta’ azzjoni Komunitarju rikorrenti (CoRAP), li jelenka s-sustanzi li għandhom jiġu evalwati fuq perjodu ta’ tliet snin, u aġġorna d-dossier ta’ reġistrazzjoni tiegħek kmieni kemm jista’ jkun jekk is-sustanza tiegħek hija elenkata fil-CoRAP.
 • Evita li tissottometti aġġornament tad-dossier wara li jkun beda l-perjodu ta’ evalwazzjoni ta’ 12-il xahar tal-Istat Membru li jevalwa, sakemm ma tkunx qbilt mal-Istat Membru li jevalwa.
 • Wara li l-ECHA tkun bagħtitlek l-abbozz ta’ deċiżjoni, għandek il-possibbiltà li tipprovdi kummenti:
  1. Immira li titkellem b’leħen wieħed: iġbor u kkonsolida l-kummenti mir-reġistranti kollha fi tweġiba waħda.
  2. L-ECHA u l-Istati Membri li jevalwaw se jikkunsidraw biss il-kummenti tiegħek li huma relatati direttament mal-valutazzjoni tad-dossier tiegħek (jew jekk jindirizzaw xi proposta għal emenda li ssir aktar tard mill-awtoritajiet kompetenti l-oħra).
  3. Iċċekkja jekk l-ECHA indikatx similaritajiet fil-lista tal-CoRAP bejn sustanzi evalwati mill-istess Stat Membru. Fejn ikun utli, ikkomunika mar-reġistranti tas-sustanzi simili kollha meta tikkoordina t-tweġiba tiegħek.

 

Wara li tirċievi d-deċiżjoni adottata
 • Iddiskuti u aqbel mar-riċevituri kollha kif l-aħjar tissodisfa t-talbiet fid-deċiżjoni.
 • Iddeċiedi min se jwettaq it-testijiet mitluba u ibgħat din l-informazzjoni lill-ECHA fi żmien 90 jum minn meta tirċievi d-deċiżjoni. Inkella, l-ECHA se tinnomina wieħed mid-destinatarji tad-deċiżjoni biex iwettaq it-testijiet.
 • L-ECHA ma tistax testendi l-iskadenza stabbilita fid-deċiżjoni adottata, għalhekk:
  1. Kun ċert li l-istudji u d-data tiegħek ikunu lesti qabel l-iskadenza stabbilita fid-deċiżjoni.
  2. Aqbel dwar min se jirrapporta l-istudji fil-format IUCLID.
  3. Issottometti l-aġġornament tad-dossier tiegħek fil-ħin u d-data fil-forma ta’ sommarju ta’ studju robust. Jekk id-deċiżjoni teħtieġlek tissottometti r-rapport sħiħ ta’ studju, ehmeż ir-rapport fid-dossier aġġornat.
  4. Kun ċert li l-informazzjoni dwar l-istudji tkun komprensiva sabiex l-awtorità kompetenti li tevalwa tkun tista’ tagħmel valutazzjoni indipendenti. Kun ċert ukoll li hija adegwata għall-klassifikazzjoni u l-ittikkettar jew il-valutazzjoni tar-riskju.
 • Jekk tinforma lill-ECHA li waqaft timmanifattura wara li tkun ġiet adottata d-deċiżjoni ta’ evalwazzjoni tas-sustanza, xorta se jkollok tissodisfa t-talbiet fid-deċiżjoni.

 

Irrevedi l-verżjoni mhux kunfidenzjali tad-deċiżjoni tal-ECHA

 

 • Irrevedi l-verżjoni mhux kunfidenzjali tad-deċiżjoni adottata sal-iskadenza indikata biex tiżgura li l-ECHA ma tippubblika l-ebda informazzjoni kunfidenzjali.
 • Jekk ma tikkummentax, l-ECHA se tippubblika l-verżjoni mhux kunfidenzjali tad-deċiżjoni adottata fuq is-sit web tagħha.

 

Evalwazzjoni ta’ segwitu – aġġorna d-dossier tiegħek sal-iskadenza, anka jekk wieħed jew aktar mill-istudji tiegħek jiġu ttardjati
 • L-awtorità kompetenti li tevalwa se tibda evalwazzjoni ta’ segwitu meta l-informazzjoni kollha mitluba tiġi sottomessa fid-dossier tar-reġistrazzjoni aġġornat.
 • Ikkomunika mal-awtorità kompetenti li tevalwa u mal-ECHA hekk kif tirrealizza kwalunkwe diffikultà biex tissodisfa l-iskadenza stabbilita fid-deċiżjoni.
 • Jekk ma jkollokx id-data kollha disponibbli sal-iskadenza stabbilita fid-deċiżjoni, inkludi l-ispjegazzjonijiet u l-provi kollha rilevanti dwar l-istat tat-testijiet li jkunu għaddejjin, ir-raġunijiet għad-dewmien u d-data tas-sottomissjoni mistennija tar-riżultati tat-test fl-aġġornament tad-dossier tiegħek.
 • L-awtorità kompetenti li tevalwa tista’ titlob lill-ECHA tinnotifika lill-awtoritajiet nazzjonali tal-infurzar jekk ikun hemm xi informazzjoni nieqsa. L-awtoritajiet nazzjonali tal-infurzar jistgħu jikkunsidraw l-ispjegazzjonijiet tiegħek meta jiddeċiedu dwar azzjonijiet ta’ infurzar possibbli. Aġġorna d-dossier tiegħek u informa lill-awtoritajiet nazzjonali tal-infurzar tiegħek kif ukoll lill-awtorità kompetenti li tevalwa, hekk kif l-informazzjoni nieqsa ssir disponibbli.
 • L-awtorità kompetenti li tevalwa se tivvaluta jekk l-informazzjoni l-ġdida tikkorrispondix mat-talbiet fid-deċiżjoni u tiċċarax ir-riskji potenzjali. Imbagħad tkun tista’ tikkonkludi dwar jekk it-tħassib huwiex iċċarat, jew tiddeċiedi li titlob aktar informazzjoni f’deċiżjoni sussegwenti tal-evalwazzjoni tas-sustanza.

L-evalwazzjoni tas-sustanza tingħalaq meta l-awtorità kompetenti li tevalwa tkun temmet ir-rapport ta’ konklużjoni tagħha, li l-ECHA mbagħad tippubblikah fuq is-sit web tagħha.