Valutazzjoni tal-esponiment u karatterizzazzjoni tar-riskji

Jeħtieġ li twettaq valutazzjoni ta’ esponiment u karatterizzazzjoni ta’ riskju/tar-riskji għal sustanzi rreġistrati f’aktar minn għaxar tunnellati fis-sena, jekk ikunu kklassifikati bħala perikolużi jew li jkollhom karatteristiċi persistenti, bijoakkumulattivi u tossiċi (PBT) jew persistenti ħafna u bijokumulattivi ħafna (vPvB).

 

Kopri l-perikli kollha fil-valutazzjoni ta’ esponiment u l-karatterizzazzjoni tar-riskju/tar-riskji
 • Il-valutazzjoni ta’ esponiment u l-karatterizzazzjoni ta’ riskju/tar-riskji tiegħek għandhom ikopru l-perikli kollha identifikati abbażi tar-rekwiżiti standard ta’ informazzjoni, u m’għandhomx ikunu limitati għal perikli kklassifikati.
 • Il-perikli identifikati jmorru lil hinn mill-perikli li jiggarantixxu l-klassifikazzjoni, u jinkludu:
  • perikli li bħalissa ma jeżistux kriterji ta᾽ klassifikazzjoni għalihom, iżda fejn hemm evidenza li s-sustanza tista᾽ tikkawża avvenimenti avversi (normalment rilevanti għall-ħamrija u s-sediment);
  • perikli għal punti tat-tmiem li għalihom hemm kriterji ta’ klassifikazzjoni, iżda fejn l-effetti skattati mid-doża/mill-konċentrazzjoni fit-test huma aktar baxxi mil-limitu għal klassifikazzjoni, u b᾽hekk is-sustanza ma tiġix ikklassifikata għal punt tat-tmiem.

 

Irrapporta l-eżitu tal-valutazzjoni ta’ esponiment u l-karatterizzazzjoni ta’ riskju/tar-riskji tiegħek fir-rapport dwar is-sigurtà kimika
 • Ir-rapport dwar is-sigurtà kimika (CSR) u l-iskeda ta’ data ta’ sigurtà (SDS) għandhom jinkludu informazzjoni dwar il-perikli kollha identifikati, mhux biss il-perikli li jwasslu għal klassifikazzjoni skont ir-Regolament CLP.

 

Irrifletti użu u kondizzjonijiet realistiċi tal-użu fir-rapport dwar is-sigurtà kimika
 • Irrapporta l-użu kollu u l-informazzjoni dwar il-kondizzjonijiet ta’ użu korrispondenti.
 • Kun ċert li d-deskrizzjoni tal-użu tkun ċara u konsistenti mal-użu tas-sustanza fil-katina tal-provvista.
 • Għall-valutazzjoni ta’ esponiment ambjentali, kun ċert li tipprovdi spjegazzjoni adegwata tal-kondizzjonijiet tal-użu li jwasslu għar-rata ta’ rilaxx preżunta tas-sustanza fl-ambjent.
 • Jekk is-sustanza tiegħek hija persistenti, bijoakkumulattiva u tossika (PBT), uri b’mod ċar fir-rapport dwar is-sigurtà kimika kif qed tnaqqas ir-rilaxx tagħha.
 • Meta tikseb il-livell derivat ta’ bla effett (DNEL) jew il-konċentrazzjoni ta’ bla effett previst (PNEC), iġġustifika u ddokumenta kwalunkwe devjazzjoni mill-fatturi ta’ valutazzjoni prestabbiliti ppreżentati fil-Gwida REACH, il-Kapitolu R.8 u R.10 b’argumenti xjentifiċi li huma speċifiċi għas-sustanza tiegħek.
 • Meta jintuża mudell biex jiġi vvalutat l-esponiment, kun ċert li l-mudell japplika għas-sustanza tiegħek u uża parametri ta’ mmudellar xierqa, li jiġġustifikaw l-għażla tagħhom.
 • Kun ċert li x-xenarji ta’ esponiment tiegħek fir-rapport dwar is-sigurtà kimika jkunu trasparenti, speċifiċi u eżawrjenti fil-kopertura. Il-kondizzjonijiet operattivi u l-miżuri ta’ ġestjoni tar-riskji għandhom jingħataw biżżejjed dettall u jiżguraw l-użu sikur.
 • Tużax għodod tal-livell 1 għall-produzzjoni tal-massa ta’ xenarji ta’ esponiment b’mod awtomatizzat, peress li dan jista’ faċilment iwassal għal parir ta’ ġestjoni tar-riskju li ma jkunx ta’ għajnuna jew li jiżgwida fix-xenarji ta’ esponiment.

 

Kun ċert li d-deskrizzjoni tal-użu tiegħek tkopri l-użu kollu tas-sustanza
 • Kopri l-użu kollu tas-sustanza matul iċ-ċiklu tal-ħajja tagħha.
 • Ipprovdi deskrizzjoni ġenerali qasira tal-użu identifikat tas-sustanza tiegħek fit-taqsima 3.5 ta’ IUCLID.
 • Kun ċert li t-titoli qosra tax-xenarji ta’ espożizzjoni jkunu konsistenti mad-deskrizzjoni tal-użu fit-taqsima 3.5 ta’ IUCLID, l-anness tax-xenarju ta’ esponiment, u t-Taqsima 1.2 tal-iskeda ta’ data ta’ sigurtà estiża.

 

Ipprovdi informazzjoni dwar l-użu li hija rilevanti, konċiża u li tinftiehem
 • Iddeskrivi l-użu rilevanti attwali kollu.
 • Ipprovdi ismijiet ta’ użu intuwittiv, preferibbilment billi tuża terminoloġija li hija armonizzata fis-settur kollu tiegħek.
 • Agħti spjegazzjoni qasira dwar il-proċess jew l-attivitajiet koperti mill-użu. Tiddependix biss fuq id-deskritturi tal-użu standard, peress li huma ġeneriċi wisq biex jinformaw lill-awtoritajiet u lill-klijenti b’mod trasparenti dwar x’inhu użu.
 • Jekk int reġistrant membru, kun ċert li d-deskrizzjoni tal-użu fid-dossier ta’ IUCLID tkopri l-proċess li trid tirreġistra. Mhux biss ikkopja d-deskrizzjoni tal-użu minn reġistranti oħra jew ir-rapport ġeneriku dwar is-sigurtà kimika għas-sustanza tiegħek, peress li dan jista’ jwassal għal għadd kbir ta’ inkonsistenzi.
 • Jekk tirreġistra s-sustanza bħala sustanza intermedja, m’għandekx għalfejn tirrapporta kwalunkwe użu mill-konsumatur, użu minn ħaddiema professjonali, jew użu tas-sustanza fil-ħajja tas-servizz ta’ oġġett, peress li dawn mhumiex kompatibbli mal-istatus intermedju ta’ sustanza.
 • Agħżel il-livell it-tajjeb ta’ divrenzjar bejn l-użu sabiex ikun possibbli li l-informazzjoni dwar is-sigurtà tiġi kkomunikata b’mod immirat lejn il-gruppi ta’ utenti.
  • Ftit wisq divrenzjar jista’ jwassal għal xenarji ta’ esponiment kumplessi u wisq konservattivi.
  • Divrenzjar żejjed jista’ jwassal għal repetizzjoni jew replikazzjoni tal-istess informazzjoni tax-xenarju ġeneriku ta’ esponiment.

 

Iddeskrivi l-kondizzjonijiet realistiċi tal-użu fil-valutazzjoni ta’ esponiment tiegħek
 • Identifika l-kondizzjonijiet tal-użu li jiżguraw il-kontroll tar-riskji għal kull użu deskritt u bassar l-esponiment kemm għall-bnedmin kif ukoll għall-ambjent taħt dawn il-kondizzjonijiet

 • Uża l-informazzjoni disponibbli biex toħloq l-inputs tal-valutazzjoni ta’ esponiment: il-kategoriji speċifiċi tar-rilaxx ambjentali (SERCs) għall-ambjent, id-determinanti speċifiċi tal-esponiment tal-konsumaturi (SCEDs) għall-konsumaturi u mapep tal-użu u SPEDs, SWEDs u SCEDs relatati.

 

Ħu vantaġġ mill-mapep tal-użu
 • Il-mapep tal-użu jiġu żviluppati fil-livell settorjali biex jipprovdu deskrizzjoni qasira tal-użu ewlieni rilevanti għas-settur industrijali – ħu vantaġġ minnhom fir-reġistrazzjoni tiegħek:
  • Dawn jużaw mudell maqbul li jista’ jsir disponibbli wkoll f’Chesar (l-għodda tal-valutazzjoni u r-rappurtar tas-sigurtà kimika tal-ECHA).
  • Dawn jipprovdu informazzjoni dwar użu u kondizzjonijiet tal-użu li jirriflettu informazzjoni rilevanti u realistika: dawn jistgħu jiddaħħlu fil-valutazzjoni tas-sigurtà kimika (CSA) tiegħek.
 • Żomm f’moħħok li l-użu li mhuwiex kopert minn kwalunkwe mappa tal-użu għad irid jiġi deskritt fil-kondizzjoni tal-użu u għandu jiġi inkluż fil-valutazzjoni tas-sigurtà kimika.

Categories Display

Itteggjat bħala

(Ikklikkja t-tag biex tfittex kontenut relevanti)