Galvenā informācija par Roterdamas konvenciju

Regula par iepriekš norunātu piekrišanu (PIC, Regula (ES) Nr. 649/2012) administrē noteiktu bīstamu ķīmisko vielu importu un eksportu un uzliek pienākumus uzņēmējsabiedrībām, kuras vēlas eksportēt šīs ķīmiskās vielas uz valstīm ārpus ES. Tās mērķis ir veicināt kopīgu atbildību un sadarbību starptautiskajā tirdzniecībā ar bīstamajām ķīmiskajām vielām un aizsargāt cilvēku veselību un vidi, sniedzot jaunattīstības valstīm informāciju par bīstamo ķīmisko vielu drošu uzglabāšanu, transportēšanu, izmantošanu un iznīcināšanu.

Šī regula Eiropas Savienībā ievieš Roterdamas konvenciju par iepriekš norunātu piekrišanu attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem starptautiskajā tirdzniecībā.

PIC regula attiecas uz aizliegtām vai stingri ierobežotām vielām, kas minētas I pielikumā, kur iekļautas rūpnieciskās ķīmiskās vielas, pesticīdi un biocīdi, piemēram, benzols, hloroforms, atrazīns un permetrīns. Uz šo ķīmisko vielu eksportu attiecas divu veidu prasības: eksporta paziņošanas un nepārprotamas piekrišanas prasība.

PIC regula attiecas arī uz eksporta aizliegumam pakļautajām vielām, kas uzskaitītas V pielikumā, kā arī uz visām eksportējamajām  ķimikālijām, kuru iepakojumam un marķējumam ir jāatbilst attiecīgo ES tiesību aktu prasībām.

Ķīmiskajās vielas, kas ir narkotikās, radioaktīvos materiālos, atkritumos, ķīmiskos ieročos, pārtikā un pārtikas piedevās, lopbarībā, ģenētiski modificētos organismos un medikamentos (izņemot dezinfekcijas līdzekļos, insekticīdos un paraziticīdos), regulē citi ES tiesību akti, tādēļ uz tiem PIC regula neattiecas.

Tā neattiecas arī uz pētniecības vai analīžu vajadzībām eksportētajām vai importētajām ķīmiskajām vielām ar nosacījumu, ka to daudzuma dēļ nevarētu būt kaitīga iedarbība uz cilvēka veselību vai vidi, un jebkurā gadījumā vielas daudzums kalendārajā gadā nav lielāks par 10 kg no katra eksportētāja uz katru importētājvalsti.

PIC regula stājas spēkā 2014. gada 1. martā. Sākot ar šo datumu, ECHA ir atbildīga par administratīvajiem un tehniskajiem uzdevumiem, kas saistīti ar jauno regulu. Aģentūras galvenais uzdevums ir apstrādāt un nosūtīt eksporta paziņojumus uz importētājvalstīm ārpus ES un uzturēt paziņojumu un importētājvalstu doto nepārprotamo piekrišanu datubāzi. 
 
ECHA arī sniedz palīdzību, kā arī tehniskus un zinātniskus norādījumus nozares uzņēmumiem, ES un trešo valstu izraudzītajām iestādēm, kā arī Eiropas Komisijai.