Tetovēšanas tintes un permanentā grima līdzekļi

Tetovējumi ir populārs ķermeņa izdaiļošanas veids – 12 % eiropiešu ir tetovējumi. Tetovējumu veic, zem ādas injicējot krāsainas tintes, kas veido paliekošu jeb permanentu zīmējumu. Jau kādu laiku tiek pievērsta pastiprināta uzmanība riskiem, ko veselībai nodara netīru adatu lietošana tintes injicēšanai, bet jāizvērtē arī bažas par tetovēšanā izmantotajām ķimikālijām. Tetovēšanas tintes, kā arī permanentā grima līdzekļu, piemēram, acu zīmuļa tintes, ir maisījumi, kas satur vairākas ķimikālijas. Tā kā šīs ķimikālijas var palikt organismā visu mūžu, ir iespējama arī ilgstoša saskare ar potenciāli kaitīgām sastāvdaļām, ko satur tetovēšanas un permanentā grima līdzekļi. Šīs ķimikālijas var nelabvēlīgi ietekmēt veselību, tomēr nav daudz informācijas par to lietošanas sekām.

Kas ir tetovēšanas tintes un permanentā grima līdzekļi?

Tetovējumu veic, ādas ārējo slāni pārdurot ar adatu un dūriena vietā zem ādas ievadot tinti, lai izveidotu zīmējumu. Ādas augšējais slānis jeb epiderma pastāvīgi atjaunojas, tāpēc, lai tetovējums būtu noturīgs, tinti ievada otrā, dziļākā ādas slānī – dermā jeb īstajā ādā.

Permanentais grims ir līdzīgs tetovējumam, bet tas izskatās kā dekoratīvā kosmētika.

Kāpēc ECHA veic darbu saistībā ar tetovēšanas tintēm un permanentā grima līdzekļiem?

Tetovēšanas tintes un permanentā grima līdzekļi var saturēt bīstamas vielas, par kurām ir zināms vai ir aizdomas, ka tās izraisa vēzi, ģenētiskas mutācijas, toksisku ietekmi uz reproduktīvo funkciju, alerģijas vai citu nelabvēlīgu ietekmi uz dzīvniekiem vai cilvēkiem.

Tā kā trūkst informācijas par tetovēšanas tintēm un permanentā grima līdzekļiem, Eiropas Komisija lūdza ECHA novērtēt, kādu risku tetovēšanas tintēs esošās vielas rada cilvēku veselībai, kā arī izvērtēt nepieciešamību noteikt ES mēroga ierobežojumus to lietošanā.

Līdztekus cilvēka veselībai radīto risku izvērtējumam ECHA savā analīzē aplūko drošāku alternatīvu pieejamību. Tiek aplūkota arī šādu lietošanas ierobežojumu sociāli ekonomiskā ietekme, piemēram, uz darbavietām ražošanas un pakalpojumu sektorā.

ECHA vērtē vielas, par kurām ir zināms, ka tās izmanto tetovēšanas tintēs un permanentā grima līdzekļos, un kuras var būt bīstamas cilvēka veselībai, kā arī vielas, kuru lietošanu mēs nākotnē vēlamies aizliegt. Īpaša uzmanība tiek pievērsta vielām, kas izraisa vēzi, ir mutagēnas, rada toksisku ietekmi uz reproduktīvo funkciju un sensibilizatoriem, kā arī citām vielām, kas minētas Eiropas Padomes rezolūcijā par drošuma prasībām un kritērijiem tetovēšanas un permanentā grima līdzekļiem.

Šī darba pamatā ir Eiropas Komisijas un Eiropas Padomes iepriekšējie ziņojumi.

Kā tetovēšanas tintes un permanentā grima līdzekļi tiek regulēti Eiropas Savienībā?

Šajā jomā nav neviena konkrēta ES mēroga tiesību akta, bet septiņas dalībvalstis ir pieņēmušas savus likumus, kas balstīti uz Eiropas Padomes 2008. gada rezolūciju par drošuma prasībām un kritērijiem tetovēšanas un permanentā grima līdzekļiem vai šīs rezolūcijas 2003. gada priekšteci. Turklāt uz tetovēšanas tintēm attiecas arī Direktīva par produktu vispārējo drošību, kur noteikts ražotāja pienākums nepiedāvāt nedrošus produktus, Regula par klasifikāciju, marķēšanu un iepakošanu (CLP), kur ir noteikumi par tādu produktu marķēšanu, kas satur klasificētas vielas, ja šīs vielas pārsniedz to klasifikācijā noteiktās robežvērtības, un REACH regula, kur noteiktas prasības par reģistrēšanu un informācijas sniegšanu.

Tā kā daudzas bīstamās vielas  tetovēšanas tintēs vai permanentā grima līdzekļos var būt pieejamas nelielā daudzumā, uz tām var neattiekties CLP un REACH regulā noteiktie pienākumi.

Kādi ir pašreizējie pienākumi pakārtotajiem lietotājiem un piegādātājiem tetovēšanas tinšu un permanentā grima līdzekļu piegādes ķēdē?

Pakārtotajiem lietotājiem – tostarp maisījumu sintezētājiem – saskaņā ar REACH regulu ir īpaši pienākumi attiecībā uz to ražotajām tetovēšanas tintēm vai permanentā grima līdzekļiem. Tetovēšanas tinšu sintezētājiem ir jānorāda ražotājiem un importētājiem produkta sastāvdaļas, lai tās varētu ņemt vērā un izpildīt reģistrācijas prasības. Ja reģistrētāji nav iekļāvuši tādu lietošanu veidu kā lietošana tetovēšanas tintēs un sintezētāji lieto reģistrētas bīstamas vielas vienas tonnas vai lielākā apmērā, viņiem ir jāveic pakārtotajiem lietotājiem piemērojamais ķimikāliju drošuma novērtējums, lai pierādītu, ka attiecīgo vielu var droši izmantot tetovēšanas tintēs un permanentā grima līdzekļos.

Turklāt uzņēmumam, kas citam uzņēmumam pārdod bīstamas vielas vai maisījumus, ir pircējam jānodrošina produkta drošības datu lapa. Drošības datu lapā tiek sniegti norādījumi par vielas drošu lietošanu, kā arī informācija par vielas vai maisījuma īpašībām un radīto bīstamību, instrukcijas par to, kā rīkoties ar vielu vai maisījumu, kā to iznīcināt un transportēt, un ieteicamie pirmās palīdzības, ugunsdzēsības un iedarbības kontroles pasākumi.

Atsevišķu vielu ražotājiem – ja saražotais apjoms ir viena tonna gadā vai vairāk – ir jāizpilda REACH regulas prasības: ķīmiskā viela ir jāreģistrē Eiropas Ķimikāliju aģentūrā, un iesniegtajam reģistrācijas pieteikumam jāpievieno dati par vielas bīstamajām īpašībām. ECHA pēc tam var veikt šīs ķīmiskās vielas lietošanas kontroles pasākumus, ja ķīmiskā viela ir bīstama. Šī regula attiecas uz visām ķīmiskajām vielām, ne tikai tām, kas ir tetovēšanas tintēs un permanentā grima līdzekļu sastāvā.

Visbeidzot ražotājiem, importētājiem un pakārtotajiem lietotājiem vielas un maisījumi ir jāklasificē saskaņā ar CLP regulā norādītajiem kritērijiem un jānodrošina, lai tiktu izpildītas prasības par bīstamu ķīmisko produktu marķēšanu un iepakošanu. Par katru vielu, kas klasificēta kā bīstama un tiek laista tirgū kā atsevišķa viela vai maisījuma sastāvā, ir jāpaziņo ECHA.

Kas tālāk notiks ar ECHA veikto analīzi par tetovēšanas tintēm?

ECHA un tās partneri, izvērtējot risku, ko rada konkrētas tetovēšanas tintēs un permanentā grima līdzekļu sastāvā esošas vielas, secināja, ka ir nepieciešami ierobežojumi. Priekšlikums tika iesniegts 2017. gada oktobrī.

Nākamajos šī procesa posmos ECHA zinātniskās komitejas pārbaudīs, vai ir iesniegta visa nepieciešamā informācija. Ja priekšlikuma atbilstības pārbaude būs sekmīga, tiks uzsākta sešus mēnešus ilga sabiedriskās apspriešanas procedūra, kurā ikviens varēs paust komentārus par šo priekšlikumu. ECHA zinātniskās komitejas izvērtēs iesniegtos pierādījumus un izstrādās atzinumu par to, vai šādas vielas vajadzētu vai nevajadzētu ierobežot. Šie zinātniskie atzinumi kopā ar pamatdokumentiem tiks nosūtīti Eiropas Komisijai un publicēti ECHA tīmekļa vietnē. Trīs mēnešu laikā Eiropas Komisija pieņems lēmumu par to, vai šīm ķīmiskajām vielām piemērot ierobežojumus. Ja tiks nolemts piemērot ierobežojumus, tie stāsies spēkā pēc apspriešanās ar Pasaules Tirdzniecības organizāciju (PTO), dalībvalstu balsojuma un Eiropadomes un Eiropas Parlamenta veiktas rūpīgas pārbaudes.

Tas ir garš process, kas ilgst apmēram 2–2,5 gadus no atbilstības apstiprināšanas brīža, bet šāda procedūra nodrošina, ka visi lēmumi tiek balstīti uz spēcīgākajiem pieejamajiem pētnieciskajiem pierādījumiem un zinātnisko aprindu ekspertu ieteikumiem.

Vai man vajadzētu uztraukties par saviem tetovējumiem?

ECHA zinātniskās komitejas joprojām veic izvērtēšanu, un atzinums vēl nav izstrādāts.

Ja tiks secināts, ka ir nepieciešams piemērot ierobežojumus, protams, būtu saprātīgi konsultēties ar tetovētāju, pirms jūs izlemjat par jaunu tetovējumu. Tetovētājiem tintes vajadzētu iegādāties no REACH regulai atbilstoša avota un vajadzētu spēt jums sniegt informāciju par ķīmiskajām vielām, kas tetovēšanas procesā tiek ievadītas ādā.

Ja jūs māc bažas par jau esošajiem tetovējumiem, varat konsultēties ar veselības aprūpes speciālistu. Ja apsverat iespēju noņemt tetovējumu, ņemiet vērā, ka, likvidējot tetovējumu ar lāzeri, pigmenti un citas vielas tiek sašķelti mazākās daļiņās – tās var saturēt kaitīgas ķimikālijas, kas pēc tam brīvi cirkulēs jūsu ķermenī.

Ja vēlaties jaunu tetovējumu, noskaidrojiet informāciju ne tikai par tetovētāju prasmēm un pasākumiem, ko viņi veic, lai izvairītos no infekcijām, bet arī par izmantotajām tetovēšanas tintēm. Iegūstiet visu informāciju un nebaidieties uzdot jautājumus!

Tetovētājam vajadzētu spēt sniegt jums plašu informāciju par izmantotajām tintēm, tostarp sīkākus datus par to ieguvi, par iespējamiem riskiem veselībai un atbilstību attiecīgajiem tiesību aktiem.

Piemēram, jums vajadzētu spēt izsekot tintes izcelsmei līdz uzticamam tirgotājam vai pārbaudīt produktu atbilstību spēkā esošajiem valsts tiesību aktiem (tādi ir pieņemti Beļģijā, Francijā, Nīderlandē, Slovēnijā, Spānijā, Vācijā, Zviedrijā, Norvēģijā un Lihtenšteinā) vai ieteikumiem, kas sniegti Eiropas Padomes rezolūcijā par drošuma prasībām un kritērijiem tetovēšanas tintēm un permanentā grima līdzekļiem.

Varat pārbaudīt, vai ES ātrās brīdināšanas sistēmā par bīstamiem nepārtikas produktiem (RAPEX) nav iepriekš ziņots par tintēm, kas radījušas nopietnu risku, vai varat sazināties ar savas valsts iestādi, kas atbild par tiesību aktu piemērošanu attiecībā uz ķīmiskajām vielām vai tetovēšanas tintēm.

Var būt noderīgi arī dokumentēt, kāda tetovēšanas tinte izmantota, ja jums radusies reakcija, kas neatbilst normālajam dzīšanas procesam. Ja jums rodas medicīniskas problēmas vai parādās neparasti simptomi, sazinieties ar veselības aprūpes speciālistu.

Further information
ECHA
European Commission
External links