Glifosāts

Glifosāts ir viena no visplašāk izmantotajām aktīvajām vielām, ko lieto pesticīdos, lai novērstu nevēlamu augu augšanu ap kultūraugu stādījumiem vai iznīcinātu augus vai augu daļas. Šīs vielas bieži pazīst kā “herbicīdus” jeb “nezāļu iznīcinātājus”.

Glifosātu lieto lauksaimniecībā un dārzkopībā, lai pirms sēšanas apkarotu nezāles. Gadījumos, kad tiek audzēti ģenētiski modificēti augi, kas ir rezistenti pret glifosātu, šo vielu lieto arī pēc sēšanas, lai iznīcinātu starp kultūraugiem augošas nezāles. Taču Eiropas Savienībā šo praksi neizmanto.

 

Ko ECHA dara attiecībā uz glifosātu?

ECHA pārvalda tiesību aktus par vielu un maisījumu klasificēšanu un marķēšanu. Šie tiesību akti reglamentē to, kā vielas tiek novērtētas un marķētas, pamatojoties uz to, iespējams, bīstamajām īpašībām, piemēram, indes, uzliesmojošas vielas, kodīgas vielas utt.

Attiecībā uz dažām vielām, piemēram, pesticīdiem, lēmumu par klasifikāciju var pieņemt ES līmenī, un to piemēro visā Eiropā. Praksē tas nozīmē, ka katrs produkts, kas satur konkrēto vielu, ir attiecīgi jāmarķē, lai brīdinātu patērētājus.

Vācijas Federālais darba drošības un veselības aizsardzības institūts (BAuA) ierosināja glifosātam paredzēt papildu harmonizētu klasifikāciju specifiskai orgāna mērķa toksicitātei pēc atkārtotas iedarbības (papildus esošajām harmonizētajām klasifikācijām). Kā paredzēts CLP tiesību aktos, ECHA aicināja iesaistītās personas iesniegt piezīmes par šo priekšlikumu sabiedriskajā apspriešanā, kas beidzās 2016. gada 18. jūlijā. 

Vācijas iestāde sagatavoja atbildes uz ECHA saņemtajām piezīmēm. Pēc tam ECHA Riska novērtēšanas komiteja (RAC) priekšlikumu par harmonizētu klasifikāciju apsprieda divās secīgās sanāksmēs, proti, 2016. gada decembrī un 2017. gada martā, un izstrādāja savu neatkarīgo zinātnisko atzinumu. 

RAC ir zinātniska komiteja, kuras sastāvā ir Eiropas Savienības dalībvalstu izraudzīti un ECHA iecelti eksperti. Eksperti izvērtēja attiecīgos datus, tostarp trešo personu sniegto informāciju. RAC ņēma vērā arī būtiskāko informāciju, ko iepriekš bija analizējušas citas struktūras, kā arī atšķirīgos viedokļus par to, kā daži no šiem pētījumiem ir novērtēti.

RAC 2017. gada 15. martā piekrita saglabāt harmonizēto klasifikāciju attiecībā uz glifosātu kā vielu, kas rada nopietnus acu bojājumus un ir toksiska ūdens organismiem, radot ilgstošas sekas. RAC 15. jūnijā iesniedza Eiropas Komisijai savu neatkarīgo zinātnisko atzinumu, norādot, vai glifosāta būtiskās īpašības atbilst klasificēšanas juridiskajiem kritērijiem, kas izklāstīti Klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas (CLP) regulā. Pieņemtais atzinums, kā arī papildu informācija par harmonizētās klasificēšanas procesu ir pieejama turpmāk norādītajās saitēs.

RAC un ECHA veiktā novērtējuma pamatā ir vienīgi vielas bīstamās īpašības — vai šī viela var radīt kaitīgas sekas? Novērtējumā netiek ņemts vērā risks un tas, cik lielā mērā cilvēki un vide tiek pakļauti vielas iedarbībai. Tas, protams, ir atkarīgs no tā, kā viela tiek lietota un kādā daudzumā tā tiek lietota. Tāpēc šie riski tiek sīki aplūkoti katrā gadījumā atsevišķi saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem. Glifosāta gadījumā tie ir tiesību akti par pesticīdiem. Šos tiesību aktus — konkrēti, Regulu par augu aizsardzības līdzekļiem — pārvalda Eiropas Komisija un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA). Lai iegūtu papildu informāciju par jautājumiem, kas attiecas uz risku un iedarbību, klikšķiniet uz turpmāk sniegtajām saitēm.

Kur tiek iegūti zinātniskie dati un vai es varu ar tiem iepazīties?

Veicot savus novērtējumus, tādas regulatīvās aģentūras kā ECHA izmanto dažādus toksiskuma pētījumos iegūtus datus neatkarīgi no tā, vai šie pētījumi ir publicēti vai ne.

Saskaņā ar ES tiesību aktiem uzņēmumiem ir juridisks pienākums nodrošināt to ķīmisko vielu drošu lietošanu, kuras tie laiž tirgū. Tāpēc uzņēmumiem jāveic (eko)toksiskuma pētījumi, lai apzinātu šo vielu bīstamās īpašības. Par pētījumiem maksā uzņēmumi.

Specializētajām laboratorijām, kas parasti veic uzņēmumiem vajadzīgos pētījumus, jāievēro stingras vadlīnijas, kuras ir noteiktas ES tiesību aktos un saistītos vadlīniju dokumentos. Pētījumi jāveic atbilstoši saskaņotai metodikai, un tiem jāatbilst kvalitātes prasībām (ESAO vai līdzvērtīgām tehniskām vadlīnijām un labai laboratorijas praksei). Tas ir tas pats process, ko izmanto, piemēram, zāļu pētījumos.

Pilnīgus ziņojumus par šiem pētījumiem nosūta izvērtēšanai attiecīgajām regulatīvajām iestādēm, tostarp ECHA Riska novērtēšanas komitejai, lai tās varētu pārbaudīt attiecīgo informāciju.

RAC atzinums par glifosāta klasifikāciju un atbildes uz saņemtajām piezīmēm tagad ir publicētas ECHA tīmekļa vietnē. Tur ir arī pieejams Vācijas kompetentās iestādes iesniegtais ziņojums par vielas harmonizēto klasifikāciju un marķēšanu (tostarp pētījumu kopsavilkumi), kā arī sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtās piezīmes.

ES dalībvalstu lēmums

Pēc pieņemšanas RAC atzinums tika nosūtīts Eiropas Komisijai, un Komisija kopā ar dalībvalstīm nolēma pagarināt apstiprinājumu glifozāta kā aktīvas vielas augu aizsardzības produktos lietošanai uz pieciem gadiem (līdz 2022. gada 15. decembrim).

Lēmumu pieņēma ES dalībvalstu eksperti 2017. gada 27. novembrī, un to apstiprināja Komisija 2017. gada 12. decembrī.

Esmu dzirdējis par atšķirīgiem glifosāta zinātniskajiem novērtējumiem — kāpēc trūkst vienprātības?

Pēdējā laikā ir bijuši vairāki ziņojumi par glifosātu. Atkarībā no izmantotās pieejas un veida, kādā analizēti dati, ir izdarīti atšķirīgi secinājumi. Tas nav nekas neparasts — zinātnisko datu interpretēšanā un izsvēršanā ir jāpieņem kāds spriedums. Taču neseno ziņojumu autoriem pieejamos datus ir izvērtējusi arī ECHA Riska novērtēšanas komiteja, kuras sastāvā bija neatkarīgi ES dalībvalstu eksperti.

ECHA pieņēma neatkarīgu zinātnisku atzinumu par to, ka ir vajadzīga glifosāta harmonizētā klasifikācija, pamatojoties uz Klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas regulā minētajiem bīstamības kritērijiem. Kā minēts iepriekš, ECHA vērtēja glifosāta būtisko bīstamību, bet nevērtēja ar tā atsevišķajiem lietošanas veidiem saistītos riskus. Šo risku, piemēram, ar glifosātu saturošu līdzekļu lietošanu saistīto risku, novērtējumu veic saskaņā ar Regulu par augu aizsardzības līdzekļiem.

 

News from ECHA

European Food Safety Authority (EFSA) links

External links